Systemair Corporate
Search
back

Aktiedata

 

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

Antal aktier per 30/4

52,000,000

52,000,000

52,000,000

52,000,000

52,000,000

Vinst efter skatt per aktie, (SEK)

4.43

5.66

3.98

5.96

8.44

Kassaflöde per aktie, (SEK

4.32

8.93

3.25

4.64

4.83

Eget kapital per aktie, (SEK)

50.39

45.79

40.54

40.04

36.17

Aktiekurs, bokslutsdagen

115.80

157.50

102.50

115.00

105.75

Högst betalt under året, (SEK) 

158.50

160.50

143.50

125.75

136.75

Lägst betalt under året, (SEK) 

99.20

95.25

96.25

89.00

97.00

Utdelning per aktie, föreslagen(SEK)

2.00*

2.00*

2.00

2.00

3.00

P/E-tal efter skatt 

26.14

27.83

25.75

19.30

12.53

Direktavkastning, (%) 

1.73

1.27

1.95

1.74

2.84

* Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr (2,00) per aktie vid årsstämman i Skinnskatteberg den 30 augusti 2018

Aktieägare

De 10 största ägarna

Ägargrupperat enligt Euroclear

Procent

Antal aktier

Färna Invest AB1 

42.62%

22,164,162

ebm-papst AB

21.27%

11,059,770

Swedbank Robur Fonder

7.46%

3,877,049

Alecta Pensionsforsakring, Omsesidigt

4.90%

2,550,000

Fidelity Funds - Nordic Fund

3.58%

1,861,169

Nordea Investment Funds

3.58%

1,859,019

AFA Insurance

2.55%

1,324,709

Lannebo fonder

2.24%

1,165,916

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.

1,50%

780,496

SEB Investment Management

0.82%

426,534

 

90.52%

47,068,824

Övriga   

9.48%

4,931,176

Totalt

100%

52,000,000

1 VD Gerald Engströms helägda privata bolag

Källa: Euroclear AB Aktiebok den 28 april 2017.

Aktieägarstruktur

Innehav antal aktier

Antal ägare

Antal aktier

Antal ägare i %

Marknadsvärde (KSEK)

1–500

2,991

425,223

0.82%

49,241

501–1 000

340

279,732

0.54%

32,393

1 001– 5000

219

504,425

0.97%

58,412

5 001–10 000

29

210,856

0.41%

24,417

10 001–15 000

14

170,530

0.33%

19,747

15 001–20 000

8

145,464

0.28%

16,845

20 001–

65

50,263,770

96.66%

5,820,545

Totalt

3,666

52,000,000

100,0%

6,021,600


 

Aktiekapitalets utveckling

Beskrivningen av Systemairs aktiekapital nedan är upprättad utifrån strukturen på Bolagets aktiekapital efter noteringen på Nasdaq OMX Nordic Exchange i oktober 2007.

Aktiekapitalet har sedan 1994 förändrats enligt följande

År

Händelse

Kvotvärde

Ökning av aktiekapital

Total shares

Totalt antal aktier

1993/94

Fondemission A-aktier

100

7,000,000

10,000,000

100,000

1994/95

Nyemission A-aktier

100

14,000,000

24,000,000

240,000

1995/96

Fondemission A-aktier

100

26,000,000

50,000,000

500,000

2005/06

Nyemission B-aktier

100

2,000,000

52,000,000

520,000

2006/07

100:1 split

1

52,000,000

52,000,000

2007/08

Omstämpling till aktieslag

1

52,000,000

52,000,000

Analytiker

Systemairaktien har under året följts och analyserats av bland andra följande:

Handelsbanken Capital Markets
Marcela Klang, 070 603 5118

Nordea Markets
Carl Ragnerstam, 010 1562817

Kepler Cheuvreux
Douglas Lindahl, 08-723 51 73

Redeye
Henrik Alveskog, 08-545 013 45
Senaste analyser  från Redeye på Systemair

Erik Penser Bank
Marlon Värnik, 08-463 84 22

Pareto Securities AB
Erik Paulsson, 08 402 50 00

Insiderhandel

Förvärv eller avyttring av finansiella instrument utgivna av (eller relaterade till aktier i) Systemair får inte äga rum utan att klartecken först har inhämtats från Systemairs Compliance Officer. Klartecken är giltigt endast den dag då det har lämnats samt närmast påföljande arbetsdag. Systemair Compliance Officer kan i enskilda fall besluta om kortare eller längre giltighetstid.

Ytterligare information på Finansinspektionens hemsida.

 

Följ oss i våra sociala kanaler