Systemair Corporate

Aktiedata

 

  

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Antal aktier per 30/4

  

52,000,000

52,000,000

52,000,000

52,000,000

52,000,000

Vinst efter skatt per aktie, (SEK)

  

5.66

3.98

5.96

8.44

4.63

Kassaflöde per aktie, (SEK)   

8.93

3.25

4.64

4.83

6.61

Eget kapital per aktie, (SEK)  

45.79

40.54

40.04

36.17

30.31

Aktiekurs, bokslutsdagen

  

157.50

102.50

115.00

105.75

104.75

Högst betalt under året, (SEK) 

  

160.50

143.50

125.75

136.75

108.00

Lägst betalt under året, (SEK) 

  

95.25

96.25

89.00

97.00

69.75

Utdelning per aktie, föreslagen(SEK)

  

2.00*

2.00

2.00

3.00

1.50

P/E-tal efter skatt 

  

27.83

25.75

19.30

12.53

23.07

Direktavkastning, (%) 

  

1.27

1.95

1.74

2.84

1.43

*Styrelsens förslag till utdelning vid årsstämman den 24 augusti 2017 i Skinnskatteberg

Aktieägare

De två huvudägarna, Färna Invest AB med en ägarandel om 42,30 procent respektive ebm-papst AB med 21,27 procent, har ej förändrat sina innehav under året.

Övriga större aktieägare är Nordea Investment Funds 5,09 (4,70) procent, Alecta Pensionsforsakring, Omsesidigt vars innehav var 4,15 (4,81) procent och Swedbank Robur Fonder 3,05 (4,78) procent.

Antalet aktieägare per bokslutsdagen den 30 april 2017 uppgick till 3 949 (3 503).

De tio största ägarna

Ägargrupperat enligt Euroclear

Procent

Antal aktier

Färna Invest AB1

42.30%

21,997,752

ebm-papst AB

21.27%

11,059,770

Nordea Investment Funds

5.09%

2,647,396

Alecta Pensionsforsakring, Omsesidigt

4.15%

2,156,200

Swedbank Robur fonder

3.05%

1,586,280

Handelsbanken Fonder 

2.95%

1,535,901

Didner & Gerge Fonder 

2.54%

1,323,342

Lannebo fonder

2.19%

1,138,446

Findelity Funds - Nordic Fund

1,78%

924,190

Fondita Nordic Micro Cap

1.35%

700,000

 

86.67%

45,069,277

Övriga   

13.33%

6,930,723

Total

100%

52,000,000

1VD Gerald Engströms helägda privata bolag

Källa: Euroclear AB Aktiebok den 28 april 2017.

Aktieägarstruktur

Innehav antal aktier

Antal ägare

Antal aktier

Andel ägare i %

Marknadsvärde (KKR)

1–500

3,251

465,370

0.89%

73,296

501–1 000

352

288,563

0.55%

45,449

1 001– 5000

224

507,230

0.98%

79,889

5 001–10 000

30

219,852

0.42%

34,627

10 001–15 000

13

156,737

0.30%

24,686

15 001–20 000

12

213,744

0.41%

33,665

20 001–

67

50,148,504

96.44%

7,898,389

Total

3,949

52,000,000

100,0%

8,190,000

Aktiekapitalets utveckling

Beskrivningen av Systemairs aktiekapital nedan är upprättad utifrån strukturen på Bolagets aktiekapital efter noteringen på Nasdaq OMX Nordic Exchange i oktober 2007.

Aktiekapitalet har sedan 1994 förändrats enligt följande

År

Händelse

Kvotvärde

Ökning av aktiekapital

Total shares

Totalt antal aktier

1993/94

Fondemission A-aktier

100

7,000,000

10,000,000

100,000

1994/95

Nyemission A-aktier

100

14,000,000

24,000,000

240,000

1995/96

Fondemission A-aktier

100

26,000,000

50,000,000

500,000

2005/06

Nyemission B-aktier

100

2,000,000

52,000,000

520,000

2006/07

100:1 split

1

52,000,000

52,000,000

2007/08

Omstämpling till aktieslag

1

52,000,000

52,000,000

Analytiker

Systemairaktien har under året följts och analyserats av bland andra följande:

Handelsbanken Capital Markets
John Hyltner, 070 615 12 75

Nordea Markets
Predrag Savinovic, 010 1572591 

Kepler Cheuvreux / Swedbank
Douglas Lindahl, 08-723 51 73

Redeye
Henrik Alveskog, 08-545 013 45
Senaste analyser  från Redeye på Systemair

Erik Penser Bank
Marlon Värnik, 08-463 84 22

SEB
Johan Dahl, 08-5222 96 18 

Pareto Securities AB
Erik Paulsson, 08 402 50 00

ABG Sundal Collier
Daniel Lindkvist, 08 566 286 13

Insiderhandel

Förvärv eller avyttring av finansiella instrument utgivna av (eller relaterade till aktier i) Systemair får inte äga rum utan att klartecken först har inhämtats från Systemairs Compliance Officer. Klartecken är giltigt endast den dag då det har lämnats samt närmast påföljande arbetsdag. Systemair Compliance Officer kan i enskilda fall besluta om kortare eller längre giltighetstid.

Ytterligare information på Finansinspektionens hemsida.

 

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndag den 28 augusti 2017. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredag den 1 september 2017.

 

Följ oss i våra sociala kanaler