Systemair Corporate
Search
back

Bolagsstyrning

Systemair AB är ett svenskt publikt aktiebolag och bolagsstyrningen grundas därför på svenska regler och svensk lagstiftning, huvudsakligen den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq OMX Stockholm regelverk, svensk Kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regelverk.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”)

Det är god sed på aktiemarknaden för svenska bolag vars aktie är upptagna till handel på en reglerad marknad att tillämpa Koden. Systemair tillämpar Koden med följande undantag: 

  • Stämman har utsett en valberedning som utgörs av de tre största aktieägarna. Ordförande i valberedningen är bolagets huvudägare Gerald Engström som via det helägda bolaget Färna Invest AB äger 42,3 procent av aktiekapital och röster. Engström är även ledamot av styrelsen och koncernchef. Den näst störste ägaren ebm-papst AB äger 21,3 procent av kapital och röster och representeras i valberedningen av Gerhard Sturm.
  • Koden anger bland annat att majoriteten av ledamöterna i valberedningen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare ska inte styrelse­ledamot vara valberedningens ordförande.
  • Majoriteten av ledamöterna i Systemairs valberedning är dock inte oberoende, vilket är en avvikelse från Koden. Bolagets bedömning är att ovan nämnda sammansättning är till bolagets och övriga aktieägares intresse och gagn.

Läs senaste bolagsstyrningsrapporten nedan.
För att se äldre bolagsstyrningsrapporter hänvisar vi till våra årsredovisningar. Klicka här.

Följ oss i våra sociala kanaler