Systemair Corporate
Search
back

Finansiella mål

Tillväxt

Mål

Att uppnå en genomsnittlig årlig omsättningstilllväxt på minst tio procent över en konjunkturcykel.

10%

 

Beskrivning

Målet inkluderar både organisk och förvärvad tillväxt. Den genomsnittliga omsättningstillväxten de senaste tio åren har varit 9,8 procent per år samtidigt som den organiska tillväxten under flera år uppgått till mellan 4-8 procent. Tillväxten ska uppnås genom fortsatt produktutveckling och ökad marknadsbearbetning samt fortsatta förvärv eller nystartade bolag. Vi har förstärkt vårt fokus mot lönsam tillväxt. Förvärvade verksamheter ska ge positivt bidrag från start.

 

Uppfyllelse

Nettoomsättningen för verksamhetsåret har ökat med 14,0%

Lönsamhet

Mål

Att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på lägst tio procent över en konjunkturcykel.

10%

 

 

Beskrivning

De senaste tio åren har rörelsemarginalen i genomsnitt uppgått till 7,1 procent och till 5,9 procent under de fem senaste åren. Bolagets bedömning är att pågående omstruktureringsåtgärder, befintlig struktur och produktprogram i övrigt ger goda förutsättningar att uppnå målet. Vi fokuserar på att nyttja våra förvärvade och geografiska synergier för att uppnå vårt mål om 10 procent lönsamhet

 

Uppfyllelse

Rörelsemarginal, 6,3%

 

Finansiell ställning

Mål

Soliditeten ska inte understiga 30 procent.

30%

 

Beskrivning

Den finansiella ställningen är god och soliditeten uppgick till 41,7 procent per den 30 april 2019. Bolaget utvärderar kontinuerligt möjligheter till strategiska gynsamma förvärv och vår finansiella ställning ger utrymme till fortsatta förvärv och investeringar.

 

Uppfyllelse

Soliditet, 41,7%

 

Utdelningspolitik

Mål

Med hänsyn till Systemairs tillväxts­ambitioner är målet för utdelningen cirka 40 procent av resultatet efter skatt.

40%

 

 

Beskrivning

Årsstämman fattar beslut om utdelning efter att ha tagit del av styrelsens förslag. Strävan är att säkerställa en stabil finansiell ställning för fortsatta förvärv, etablering av säljbolag och successivt ökad produktionskapacitet. Samtidigt ska aktieägarna få en rimlig andel av årets resultat.

 

Uppfyllelse

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr (2,00) per aktie vid årsstämman den 29 augusti 2019 i Skinnskatteberg. Detta motsvarar 32 (45) procent av resultatet efter skatt.

Mångfald och jämlikhet

Mål

Att andelen kvinnor i chefsbefattning uppgår till 25 procent år 2025.

25%

 

 

Beskrivning

Systemair har under lång tid arbetat för jämlikhet och har satt ett mål gällande andelen kvinnor i chefsbefattning. För att uppnå målet krävs ett engagemang inte bara vid nyanställningar utan att vi också fortsätter stödja intern karriärsutveckling för våra kvinnliga anställda på alla nivåer i företaget. Det gör vi bland annat under de kommande 2 åren då vi startar vi ett program för att utveckla unga talanger där jämlikhet bland deltagarna är en viktig aspekt.

 

Uppfyllelse

Antal kvinnor i chefsbefattning; 20%

Säker arbetsmiljö

Mål

Att antalet arbetsskador helt elimineras.

0

 

 

Beskrivning

Målet för arbetsskador kan aldrig vara något annat än 0. Under året introducerade vi en ny process och nya verktyg för effektiv rapportering av arbetsskador, tillbud och risker. Det ger oss viktig information för ett systematiskt och proaktivt arbete mot målet att eliminera arbetsskadorna. Det nya sättet att arbeta har hittills introducerats på 23 av 27 produktionsenheter. Det innebär att antalet rapporterade arbetsskador och arbetsrelaterad sjukfrånvaro tidigare år inte är jämförbara med årets siffror. I takt med att förbättrad rapportering införs vid samtliga produktionsenheter är det också sannolikt att vi i det korta perspektivet kommer att se en ökning av antalet rapporterade arbetsskador och arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

 

Uppfyllelse

Arbetsrelaterad sjukfrånvaro; 90

 

Följ oss i våra sociala kanaler