Systemair Corporate
Search
back

Risker

Systemairs verksamhet medför risker som i varierande omfattning kan påverka koncernen negativt. De kan delas in i rörelserelaterade risker, som till exempel marknadsrisken i den cykliska byggbranschen eller en förändrad konkurrenssituation, och finansiella risker, främst valutaexponering. Både rörelserelaterade och finansiella risker kan på kort och lång sikt påverka möjligheterna att uppnå fastställda mål enligt bolagets affärsplan. Systemair arbetar kontinuerligt med att uppdatera koncernens risksituation och detta sker genom en dokumenterad systematisk process i Styrelsen där risker identifieras, värderas, övervakas samt rapporteras. Prioritet läggs på de risker som bedöms kunna ge mest negativ effekt utifrån sannolikhet för inträffande samt tänkbar påverkan på verksamheten.

Nedanstående tabell beskriver de hypotetiska effekterna på Systemairs rörelseresultat 2018/19 då vissa faktorer förändras. Beräkningarna nedan är hypotetiska och skall inte tolkas som en indikator på att vissa faktorer är mer eller mindre troliga att förändras eller, om de förändras, storleken på deras förändring. Verkliga förändringar och deras påverkan kan bli större eller mindre än vad som anges i nedanstående tabell. Dessutom är det troligt att faktiska förändringar kommer att påverka flera poster. Försiktighet bör därför iakttagas i tolkningen av känslighetsanalysen då förändringar i de olika posterna kan komma att ha motverkande effekt.

 

Mkr

Rörelseresultat

±5% i försäljningspriser

 ±416

±5% i materialkostnader

 ±194

±5% i försäljnings- och administrationskostnader

 ±111

±5% i balanskurser, effekt på nettotillgångar

 ±47

±5% i valutakurs mellan SEK/EUR

±39

±5% i valutakurs mellan SEK/NOK

±4

±5% i valutakurs mellan SEK/RUB

±2

±5% i valutakurs mellan SEK/USD

±2

 

Av tabellen framgår att en förändring av kursen på euro med +/– 5 procent skulle påverka rörelseresultatet med cirka 39 Mkr (35) för 2018/19. Denna effekt motverkas till stor del av effekter på finansnettot genom kursvinster och kursförluster på upplåning i EUR.

Rörelserelaterade risker

Konkurrens

Systemairs marknader är fragmenterade och konkurrensutsatta, innebärande att det finns ett större antal små, lokala företag och ett mindre antal större internationella företag som är aktiva på Systemairs marknader. Vissa av Systemairs nuvarande eller framtida konkurrenter kan ha större resurser än Systemair och kan komma att använda sig av dessa för att öka sina marknadsandelar genom aggressiva prissättningsstrategier. Detta kan leda till att Systemair tvingas sänka sina priser för att kunna konkurrera och inte förlora marknadsandelar. Om Systemair utsätts för ökad priskonkurrens eller förlorar marknadsandelar kan det få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Ventilationsbranschen består fortfarande till stor del av ett antal mindre relativt lokala aktörer. I det fall en snabb internationell konsolidering sker inom ventilationsbranschen och Systemair inte är del av den konsolideringen finns risk för utslagning. Systemair har hanterat den risken genom att etablera fabriker i lågkostnadsländer som Indien och Litauen samt etablerat nya säljbolag på nya marknader

Marknadsrisker

Systemairs produkter används såväl inom nybyggnation som i den så kallade ROT-sektorn. Byggbranschen har normalt uppvisat ett cykliskt mönster, främst inom nybyggnation, medan ROT-sektorn ofta minskat de cykliska mönstren. Branschens utveckling är i stor utsträckning påverkad av det allmänna ekonomiska läget, vilket i sin tur påverkas av exempelvis räntenivå, arbetslöshet, inflation, politiska beslut, skatter, aktiemarknadens utveckling och andra faktorer. Förändrade förutsättningar för byggbranschen kan vara svåra att förutsäga och en avmattning inom byggbranschen på Systemairs marknader skulle kunna leda till att efterfrågan på Bolagets produkter minskar och/eller till att priset på Bolagets produkter faller, vilket kan få negativa effekter på Systemairs verksamhet, resultat och finansiella ställning. Systemairs försäljning är också utsatt för säsongsvariationer, då det oftast är lägre försäljning under juli och december.

Leverantörer

De två tyska fläktmotortillverkarna Ziehl-Abegg och ebm-papst är betydande leverantörer till Systemair. Vissa av Systemairs produkter är utvecklade tillsammans med dessa leverantörer varför Systemair till viss del är beroende av att dessa tillverkare även fortsättningsvis kan leverera motorer till Bolaget. Leveransproblem från endera av dessa leverantörer skulle därför kunna störa Systemairs produktion och leda till en negativ inverkan på Systemairs verksamhet, resultat och finansiella ställning. En annan viktig komponent i Systemairs produkter är stål i form av plåt, varför Bolagets verksamhet i viss mån påverkas av fluktuationer i stålpriset och eventuella störningar i stålleveranser. Historiskt har prisökningar kunnat fördelas mellan de olika aktörerna, men det finns inga garantier för att så kommer att ske även framdeles. Om inte eventuella framtida prisökningar kan fördelas mellan marknadsaktörerna kan det få en negativ inverkan på Systemairs verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Varumärken

Systemairs varumärken är av stor betydelse för Bolagets verksamhet. Bland Bolagets viktigare varumärken återfinns bland annat Systemair, Frico, Fantech, Holland Heating och Menerga. Systemair utvärderar kontinuerligt varumärkessituationen och registrerar respektive varumärke i de länder där de används i någon betydande omfattning. Bolaget kan dock inte garantera att dessa åtgärder är tillräckliga för att skydda Systemairs varumärken. Systemair kan inte heller garantera att Bolagets konkurrenter inte försöker använda dess varumärken vid marknadsföring av sina produkter eller på annat sätt gör intrång i dess immateriella rättigheter. Om Bolagets varumärken inte kan skyddas, oavsett orsak, kan det komma att få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Produktionsanläggningar och distributionscentraler

Systemairs verksamhet är beroende av dess produktionsanläggningar och distributionscentraler. Om någon av dessa förstörs, stängs eller om utrustningen i anläggningarna blir allvarligt skadad, kan produktion och distribution av Systemairs produkter komma att försvåras eller avbrytas under en viss tid. Ett omfattande och långvarigt driftstopp kan ha stor påverkan på Bolagets förmåga att producera eller distribuera de aktuella produkterna. Systemair har tecknat försäkringar mot egendomsskada och driftavbrott till de belopp som Bolaget anser vara tillräckliga, men trots detta kan det inte garanteras att hela Bolagets förlust kommer att ersättas vid eventuella skador. Skador på produktions- eller distributionsanläggningar kan därför få negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Företagsförvärv

Systemair har under en följd av år genomfört ett betydande antal företagsförvärv. De förvärvade företagen har integrerats med Systemairs övriga verksamhet. De förvärv som skett har ofta varit bolag som har haft operativa och finansiella problem, vilket fordrat betydande insatser från Systemair inte minst i form av ledningsresurser. Systemair har en fortsatt ambition att expandera genom förvärv och i framtiden kan ytterligare företag, som kompletterar eller utökar Bolagets verksamhet, komma att förvärvas. Förvärv av företag kan medföra många olika operationella och finansiella risker. Dessa risker inkluderar, förutom mer eller mindre kända specifika bolagsrisker, att leverantörer, kunder eller nyckelpersoner beslutar sig för att lämna det förvärvade företaget. Det finns även risk för att integrationen av förvärvade bolag blir mer kostsam eller tar längre tid än förväntat och att beräknade synergieffekter inte uppnås som förväntat eller inte uppnås överhuvudtaget. Dessa risker och andra förvärvsrelaterade risker kan komma att ha negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

IT-infrastruktur

Systemair har en väl utbyggd IT-infrastruktur, där affärssystemet utgör den mest centrala delen, som är viktig för Systemairs förmåga att leverera produkter till sina kunder vid utsatt tid och för att hantera kundfordringar och lagernivåer. Svårigheter att underhålla, uppgradera och integrera dessa system kan leda till ett försämrat renommé bland kunder, öka rörelsens kostnader och minska lönsamheten. Dessutom är dessa system sårbara för bland annat elbrist, systemfel, datavirus och för fel på nätverken. Om IT-infrastrukturen havererar kan det komma att få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Produktansvar

Systemairs kunder förväntar sig normalt ingående information om ventilationsprodukternas prestanda. Vid marknadsföring och försäljning tillhandahåller därför Systemair detaljerade produktspecifikationer och Bolaget genomför kontinuerliga tester i egna testanläggningar för att försäkra sig om att produkterna möter specifikationerna. Det kan dock inte uteslutas att produkter som Bolaget sålt inte motsvarar produktspecifikationerna, vilket kan få till följd att ersättningskrav riktas mot Bolaget. Vidare är Bolaget underkastat lagregler om produktansvar som kan, i händelse av person- eller sakskada, berättiga en skadelidande till ersättning från Bolaget. Bolaget har tecknat en global produktansvarsförsäkring, vilken bedöms av Bolaget kunna täcka eventuella skadeståndsanspråk. Detta kan dock inte garanteras. För det fall ersättningskrav med framgång riktas mot Bolaget som inte täcks av Bolagets försäkring, kan det komma att få negativ inverkan på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella ställning.

Internationell affärsverksamhet

Systemair bedriver via dotterbolag eller representationskontor egen verksamhet i 49 länder, varav flera länder är under stark utveckling och omvandling mot marknadsekonomi. Bolaget är därmed utsatt för sådana risker som följer av internationell affärsverksamhet såsom handelspolitiska beslut i form av införande eller utökande av tullar på Bolagets marknader, vilket skulle väsentligt kunna störa Bolaget. Därutöver finns det skillnader i regelverk mellan olika länder, begränsat rättsligt skydd för immateriella rättigheter i vissa länder, olika redovisningsstandarder och skattesystem, skiftande betalningsvillkor mellan olika länder och risk för politisk instabilitet. Systemair har en betydande försäljning till bland annat Ryssland, som är en av Systemairs enskilt största exportmarknader. De politiska spänningarna i samhällsutvecklingen och osäkerheten i det juridiska systemet liksom handelspolitisk osäkerhet innebär att förutsättningarna på den ryska marknaden kan förändras snabbt liksom att Systemairs tillgångar i landet kan bli osäkra. Var och en av ovanstående risker skulle kunna få negativ inverkan på Systemairs verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Finansiella risker och övriga risker

Systemairkoncernen utsätts för finansiella risker genom sin internationella verksamhet och genom sin lånefinansiering. Finansiell risk uppkommer vid förändringar i valutakurser och räntor som resulterar i variationer i koncernens kassaflöden och när krediter skall omförhandlas. Finansiell risk inbegriper även risken att en motpart inte infriar sina åtaganden. Riskhanteringen inom koncernen syftar till att begränsa de negativa effekterna som kan uppkomma på koncernens resultat och kassaflöde. Kontroll och uppföljning sker löpande av den centrala finansfunktionen men återfinns även i de större dotterbolagen.

Valutarisk – transaktionsexponering

Vid handel mellan koncernföretag, leverantörer och kunder uppstår en transaktionsrisk om betalning sker i en annan valuta än koncernföretagets lokala valuta. Systemairs betydande internationella verksamhet innebär en omfattande försäljning i olika valutor och därmed valutariskexponering. Valutarisken är främst gentemot EUR och USD, vilka delvis säkrats enligt Systemairs valutapolicy. Systemair tillämpar inte säkringsredovisning.

Svenska koncernbolags fakturering har under 2015/16 skett till 41 procent (39) i SEK, till 49 procent (52) i EUR, till 4 procent (6) i NOK och till 6 procent (4) i övriga valutor.

Årligen görs en uppskattning av det framtida nettoinflödet av EUR som normalt terminssäkras till 50 procent. Kontrakten sträcker sig maximalt 18 månader framåt. På balansdagen fanns terminskontrakt i EUR/SEK inom koncernen.

Valutarisk – omräkningsexponering

Omräkningsexponering uppstår vid konsolideringen då de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder räknas om till svenska kronor. Systemair tillämpar den så kallade dagskursmetoden, innebärande att tillgångar, skulder och eget kapital har omräknats efter vid balansdagen gällande valutakurser samt att resultaträkningarna omräknas till räkenskapsårets medelkurser. Kursdifferenser som uppkommer genom denna metod förs direkt till övrigt totalresultat. Systemair har valt att delvis valutakurssäkra omräkningsexponeringen. Detta kan få till följd att valutakurseffekter uppkommer som påverkar Koncernens egna kapital. 

Värdet av utlänska nettotillgångar på balansdagen uppgick till 1 380 Mkr (1 323). Större nettotillgångar utgörs av 727 Mkr (713) i EUR, 108 Mkr (111) i DKK, 98 Mkr (86) i NOK, 98 Mkr (85) i RUB, 71 Mkr (79) i TRY, 67 Mkr (61) i CAD och 59 Mkr (64) i INR.

Valutaeffekten på eget kapital redovisas som omräkningsdifferens, vilken uppgick till -85,4 Mkr (68,9).

Belånings- och ränterisk

Systemair avser att även fortsättningsvis finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut. Låneavtal innehåller villkor med sedvanliga restriktioner, så kallade covenants. Denna belåning innebär vissa risker för Bolagets aktieägare. Bland annat kan Systemair, vid kraftigt förändrade omständigheter på Bolagets marknader, få problem att teckna nya kreditfaciliteter och därmed behöva använda en större del av kassaflödet för räntebetalning och amortering.

Ränterisk är risken för att förändringar i gällande ränteläge påverkar koncernen negativt. Systemair är nettolåntagare, nettoskuldsättningen uppgick vid årets utgång till 1 387,4 Mkr (1 282,1), vilket innebär att koncernen drabbas negativt av stigande räntor. Räntebärande skulder uppgick på balansdagen omräknat till SEK till totalt 1 505,7 Mkr (1 385,7). Enligt Systemairs finanspolicy ska räntebindningstiden för 2015/16 uppgå till 3-12 månader. En förändring av upplåningsräntan med +/- 1 procentenhet skulle påverka koncernens finansnetto med cirka 15 Mkr (14) för den kommande 12 månaders perioden.

Kredit- och likviditetsrisk

Kreditrisk avser risken att motpart till Systemair inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden, vilket kan leda till en förlust för Bolaget. Kreditbedömningen görs med ledning av den kunskap som Bolagets ledning har om kunden samt vid behov med hjälp av kreditprövningsföretag. Varje kund har också en kreditgräns och för överskridande av denna fordras att en ny kreditprövning görs. Likviditetsrisk avser risken för att Bolaget på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden eller har minskad möjlighet att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Likviditeten påverkas i stor grad av krediter till kunder och krediter från leverantörer. I takt med att Systemairs verksamhet expanderat på nya marknader med varierande betalningskultur har kredittiderna ökat något. Detta har medfört en ökad kostnad för kapitalbindning samt en större risk för kreditförluster och därmed en större risk för negativ inverkan på Bolagets likviditet och resultat.

Följ oss i våra sociala kanaler