Systemair Corporate
Search
back

Växande marknad skapar tillväxtmöjligheter

Systemair är aktiv på en global marknad där efterfrågan på ventilationsprodukter och prisutveckling påverkas av såväl globala drivkrafter som mer kortsiktiga trender. Under det senaste åren har efterfrågan på ventilationsprodukter i världen ökat. Detta skapar tillväxtmöjligheter för Systemair.

Långsiktiga, påverkande krafter

Världen påverkas idag av den pågående befolkningsökningen och förflyttningen av människor dels från landsbygd till storstad, dels från ett land till ett annat beroende på krig och andra kriser. Långsiktiga, globala drivkrafter Städerna växer och behovet av att renovera befintligt bostadsbestånd och att bygga nya bostäder, lokaler och infrastruktur ökar. Detta skapar en stor efterfrågan på ventilationslösningar. På grund av pågående klimatförändringar har miljöfrågan blivit en allt viktigare drivkraft i samhället och energieffektiva lösningar efterfrågas. Ett bra och hälsosamt inomhusklimat fortsätter att vara viktigt. Digitaliseringen, där vi använder datorer och internet till fler och fler ändamål, skapar exempelvis ökat behov av ventilation och kyla i datacenter. Världsekonomins utveckling påverkar möjligheten att investera i nybyggnation och ombyggnation, vilket påverkar byggmarknaden i stort och därmed också ventilationsmarknaden.

Trender och lokal påverkan av krav

Trender och lokal påverkan på efterfrågan Nya regler och normer för till exempel byggnation, energi, säkerhet och ventilation i ett land eller en region påverkar efterfrågan på ventilationsprodukter i stor utsträckning. Ett aktuellt exempel är Norge där nya säkerhetsregler för tunnlar medför att många tunnelfläktar behöver bytas ut. Ett annat exempel är ErP-direktivet för energieffektivitet, där bland annat elektriska motorer i fläktar och ventilationsaggregat måste ersättas för att leva upp till de krav som ska gälla år 2020. Kunderna på ventilationsmarknaden efterfrågar mer av kompletta system­lösningar idag än tidigare. De vill ha hjälp med att välja produkter i dagens stora produkt­utbud. Dessutom ökar efterfrågan på eftermarknadssupport, till exempel service efter det att garantitiden har löpt ut. Vi kan även se ett ökat kvalitetsmedvetande globalt. Krav ställs på längre livslängd även på så kallade lågprisprodukter. Behovet av snabba leveranser ökar också, eftersom större bygg- och infrastrukturprojekt i dag ofta tar lång tid att fatta beslut om, men när väl beslutet är fattat ska färdig­ställandet gå snabbt.

Följ oss i våra sociala kanaler