Riskhantering

Systemairs verksamhet medför risker som i varierande omfattning kan påverka koncernen negativt. Dessa risker kan på kort och lång sikt påverka möjligheterna att uppnå fastställda mål enligt bolagets affärsplan. 

Systemair arbetar med en process för riskhantering där företagsledningen och nyckelfunktioner är involverade för att säkerställa att risker hanteras på rätt sätt. Processen följer ett vedertaget arbetssätt där risker först identifieras och sen utvärderas.  Utvärderingen baseras på sannolikhet och potentiell påverkan för att bedöma risknivån för koncernen. Beroende på risknivå genomförs riskhanteringsarbetet för att minimera och följa upp risken. Riskerna nedan är utvalda baserat på framförallt bedömningar som resulterat i risker på medel och hög nivå, de återger inte Systemairs totala riskbild. Risknivån är bedömd med en 12 månaders horisont. Systemair förbereder för att i framtiden kunna redovisa klimatrelaterade risker och möjligheter enligt TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosure).

Strategiska risker och marknadsrisker

Marknad och makroekonomisk utveckling -  - risknivå Låg

Risken för negativ makroekonomisk utveckling och försämrat konjunkturläge. T.ex. minskad
nybyggnation till följd av höjd räntenivå, aktiemarknadens utveckling, pandemieffekter,
politiska beslut och liknande.

Satsningar görs fortsatt på produkter mot renoveringsmarknaden vilken bedöms få ökad betydelse till följd av energibesparingsprogram. Följdeffekter från pandemin övervakas kontinuerligt och processer för prisjusteringar är implementerade.

Handels- och geopolitik -  - risknivå Medel

Risken för negativa handelspolitiska beslut, tullar eller sanktioner. Systemair verkar på en global marknad där det finns geopolitiska risker som kan påverka verksamheten negativt.

Systemair har under senaste året etablerat processer för att utvärdera och effektivt hantera geopolitiska utvecklingar. Mer långsiktigt är Systemair aktiv inom de flesta branschorganisationer där man är
etablerad för att få tidig information och påverka beslut.

Konkurrens  - risknivå Låg

Risken för minskad försäljning och marginal på grund av ökad priskonkurrens från tillverkare i lågkostnadsländer som rör sig närmare Systemairs huvudmarknad.

Systemair har en försäljnings- och produktstrategi som bygger på en marknadsposition i det övre mellansegmentet, där både produkter, lösningar och lokal marknadssupport tillför mervärde i den totala kundprocessen. Produkter och lösningar utvecklas ständigt för att skapa värde där det gör skillnad.

Hållbarhet -  - risknivå Medel

Risken att Systemairs hållbarhetsarbete inte lever upp till externa förväntningar för satta mål samt nuvarande och framtida förväntningar och lagkrav.

Systemairs hållbarhetsstrategi har tagits fram med intressenternas prioritering i fokus. Kontinuerlig dialog håller även prioriteringar uppdaterade. Styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet har förbättrats under året och kommer fortsatt att utvecklas framåt.

Operationella risker

Produkttillgänglighet   - risknivå Hög

Risken för material- och komponentbrist till produkterna. Pandemin samt andra händelser har satt spår i den globala försörjningskedjan och vissa komponenter och material har kraftigt förlängda leveranstider.

Systemair arbetar aktivt för att minimera effekter av material- och komponentbrist. Framöver fortsätter detta arbete samt att strategin för viktiga komponenter och material ses över för att säkra tillgång.

Produktionsanläggningar  - risknivå Låg

Risken för allvarlig skada på Systemairs produktionsanläggningar vid exempelvis naturkatastrof, brand eller läckage.
Försäkringsskydd respektive katastrofplaner såsom krisplan, övningar och kommunikationsplan uppdateras årligen. Brandskyddet utvärderas och uppgraderas löpande.

IT-Infrastruktur  - risknivå Medel

Risken för allvarliga störningar i koncernens IT-system. Störningar i viktiga system kan ha stor inverkan på den dagliga verksamheten.

Kontinuerlig förbättring av processer och system för ökad driftsäkerhet. Under senare år har Systemair gjort större investeringar i uppgradering av IT-system. Regelbundna revisioner av IT-system genomförs av egen personal samt av externa revisorer och konsulter.

Produktansvar -  - risknivå Medel

Risken för att befintliga och nyutvecklade produkter inte lever upp till krav och specificerad kvalitet, prestanda och säkerhetsnivå. Risken för bristfällig koppling mellan strategier inom produktion, produktutveckling och innovation.

Systemair testar och kvalitetssäkrar samtliga produkter. Bolaget har en global produktansvarsförsäkring om 200 Mkr. Systemair har utfört organisationsförändringar som stärker kopplingen mellan produktion och produktutveckling samt att gemensamma informationssystem utvecklats för att underlätta informationsdelning.

Finansiella risker

Valutarisk – transaktionsexponering  - risknivå Medel

Betydande handel finns i valutor som bl a EUR vilket innebär en valutaexponering.

Valutasäkring sker normalt sett av cirka 50 procent av EUR/SEK-exponeringen.

Valutarisk – omräkningsexponering  - risknivå Låg


Utländska tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor vid konsolidering.

Finansering av större investeringar görs ofta genom upplåning i samma valuta.

Belånings- och ränterisk  - risknivå Medel

Risken att kraftigt förändrade omständigheter på bolagets marknader leder till problem att teckna nya lån. Kraftigt försämrat ränteläge kan leda till försämrat resultat för koncernen.

Finansiell riskhantering diskuteras löpande inom revisionsutskottet och styrelsen. Koncernens finansiering har till största delen centraliserats till moderbolaget.

Kredit- och likviditetsrisk -  - risknivå Medel

Risken att en kund inte kan fullfölja sitt betalningsåtagande.
Strikta kreditpolicyer tillämpas och det förekommer ingen större koncentration av kreditrisk. Systemair arbetar aktivt med att förbättra rutiner och processer för kreditprövning och betalning.

Företagsförvärv  - risknivå Låg

Vid förvärv finns det en risk relaterad till värderingen av målen gentemot urvalet. Att integrera förvärvade verksamheter kan vara en komplex och krävande process.

Det finns ingen garanti för att ett förvärv blir framgångsrikt även om Systemair har lång erfarenhet inom området. Årliga nedskrivningsprövningar görs på förvärvad goodwill. Om de redovisade värdena inte bedöms vara motiverade i sådana tester kan det resultera i en nedskrivning som påverkar koncernens resultat.

Regulatoriska och affärsetiska risker

Handelsrestriktioner  - risknivå Medel

Risken för att oavsiktligt bryta mot handelsrestriktioner för att interna system inte hålls uppdaterade med aktuell information om specifika restriktioner.

Systemair ökar kontinuerligt sina resurser för att på bästa sätt kunna ha uppdaterade system med vilka villkor som gäller för de produkter som säljs.

Korruption  - risknivå Medel

Risken för korruption eller mutor. Systemair verkar i byggnadsbranschen i en global kontext
där risken för korruption är bedömd som hög i vissa länder.

Systemair arbetar aktivt med sitt etiska affärsansvar genom att bland annat utbilda och kommunicera uppförandekoden samt tillhörande specifik policy för antikorruption.

Arbetarrättigheter och mänskliga rättigheter  - risknivå Medel

Risken för kränkning av arbetarrättigheter eller mänskliga rättigheter. I vissa länder där Systemair har verksamhet finns det en generellt högre risk för kränkning av dessa rättigheter.

Systemair arbetar aktivt med sitt etiska affärsansvar genom att bland annat utbilda och kommunicera uppförandekoden. I de länder där det finns en generellt högre risk för kränkning planeras för ett utökat arbete med säkerställande av korrekta förhållanden.