Styrning Hållbarhetsarbete

På Systemair sätter vi ansvarsfullt företagande högt på agendan. Att hantera vår hållbarhetsstrategi och våra åtaganden på ett strukturerat och dedikerat sätt skapar verkliga framsteg och transparens för våra nyckelintressenter. 

Koncernledningen äger Systemairs hållbarhetsstrategi och ansvarar för dess prioriteringar och framsteg för att säkerställa att insatserna är i linje med Systemairs övergripande strategi samt intressenternas väsentliga intressen. Hållbarhetschefen koordinerar, stödjer och utvecklar koncernens hållbarhetsstrategi, mål och planer.

Hållbarhetsstrategin består av fyra fokusområden med tre kärnfrågor vardera. Kärnfrågorna har alla en ägare i koncernledningen. För utveckling och framdrift finns en tilldelad ansvarig som är den som är närmast knuten till kärnfrågan. Ett exempel är vår Group Manufacturing Director som är ansvarig för utveckling och framsteg för att minska våra utsläpp av växthusgaser från vår egen verksamhet (scope 1 och 2), och vår Group Purchasing Director som är ansvarig för utveckling och framsteg av hur vi hanterar våra leverantörer på ett ansvarsfullt sätt.

Kärnfrågorna har tillhörande nyckeltal och, i de flesta fall, ett utvalt mål för att följa upp var vi står. En utvecklingsplan uppdateras årligen för att sammanfatta de nyckelaktiviteter som behövs för framsteg. Detta följs upp regelbundet, där flera mätvärden samlas in kvartalsvis från varje dotterbolag vilket skapar en tydlig och frekvent överblick över framstegen. Den kvartalsvisa och årliga rapporteringen utförs genom en dedikerad mjukvara för korrekt data och enkelhet att analysera och bryta ner specifika mätvärden. De kvartalsvisa och årliga rapporterade uppgifterna återkopplas i en rapport till varje dotterbolags VD.

Systemairs framsteg inom våra fokusområden rapporteras till styrelsen minst en gång per år och varje dotterbolags Business Board gör en genomgång av varje företags status och framsteg i kärnfrågorna 2-3 gånger per år.

För varje kärnfråga utvecklas, granskas och uppdateras nödvändiga policyer och riktlinjer minst årligen för att säkerställa att vår ståndpunkt i viktiga hållbarhetsfrågor är tydlig i hela koncernen och sedan kommuniceras genom nödvändiga kanaler samt görs tillgängliga i Systemairs globala ledningssystem.

Vår interna kontrollmiljö för hållbarhet omfattar både finansiell uppföljning och kontroll av vår produktionskommitté, koncernens centrala organisation för produktionsutveckling. Revisioner omfattar hälsa och säkerhet, miljöfrågor och energianvändning. Efter varje revision genereras en rapport som sedan följs upp i företagets ledningsfunktioner. Systemair analyserar sina risker relaterade till hållbarhetsfrågor minst en gång per år och det är en del av Systemairs övergripande riskhanteringsprocess för att säkerställa att risker identifieras, bedöms och sedan hanteras på ett ansvarsfullt sätt.