Årsstämma 

Systemairs årsstämma hålls varje år i Skinnskatteberg, Sverige. 

Kommuniké Från Systemair AB (Publ) Årsstämma 2022

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 25 augusti 2022 i SystemairExpo i Skinnskatteberg. På stämman var 104 röstberättigande aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarar 90,48 % av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncerns resultatrapport och koncerns balansrapport för räkenskapsåret 2021/2022. Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 0,90 kr per aktie i utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 29 augusti 2022. Utdelningen ska utbetalas torsdagen den 1 september 2022 genom Euroclear Sweden ABs försorg.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021/2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik Nolåker, Gunilla Spongh och Niklas Engström. Svein Nilsen avböjde omval.

Till styrelsens ordförande omvaldes Gerald Engström. Till styrelsens vice ordförande omvaldes Patrik Nolåker.

Årsstämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelats i kallelsen till stämman.

Stämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisor. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport och styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari, och be dem utse en representant vardera till valberedningen.

Inrättande av incitamentsprogram (LTIP 2022)

Årsstämman beslutade om införandet av incitamentsprogram (”LTIP 2022”) genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026 (beräknat efter genomförd aktiesplit) till bolagets helägda dotterbolag Kanalfläkt Industrial Service AB med rätt och skyldighet för dotterbolaget att vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa nyckelpersoner inom koncernen. Teckningsoptionerna kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier under tre olika perioder under 2025 och 2026.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet får bolaget emittera upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen, varigenom bolaget ges möjlighet att genomföra bolagsstämmor genom poströstning och/eller genom att styrelsen samlar in fullmakter. Vidare beslutade stämman om vissa redaktionella ändringar samt ändring av gränserna för antalet aktier för att möjliggöra uppdelningen av aktier.

För ytterligare information kontakta:

Gerald Engström, styrelseordförande + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO +46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO + 46 70 577 40 09

Dokumentation

Års- och hållbarhetsrapport 1 maj 2021 - 30 april 2022

Protokoll, Systemair AB Årsstämma 2022-08-25

Ersättningsrapport för Systemair AB (publ) 2021/22

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram

Styrelsens uttalande om vinstdisposition 2021/22

Valberedningen i Systemair ABs förslag och motiverande yttrande inför årsstämman den 25 augusti 2022 

Inbjudan till Systemair ABs årsstämma 2022

Årsstämmor, dokumentation

Årsstämma 2012

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 29 augusti 2012 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,25 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 3 september. Utdelningen skall betalas ut den torsdagen den 6 september 2012 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Elisabeth Westberg, Lars Hansson, Göran Robertsson, Jürgen Zilling, Hannu Paitula och Gerald Engström.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde att styrelsearvodet per ledamot samt för ordföranden skall vara oförändrat. 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Sammantaget utgår arvode med 1 200 000 kronor. Ersättningen till revisionsutskottet fastställdes att vara oförändrat och utgå med sammanlagt 100 000 kronor, varav 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämma 2011

Systemair höll sin årsstämma den 25 augusti 2011 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,75 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 30 augusti. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 2 september 2011 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Lars Hansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt Gerald Engström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

Som ny styrelseledamot valdes Hannu Paitula. Hannu Paitula ,född 1948, är sedan 2009 industriell rådgivare. Tidigare har Hannu Paitula under lång tid haft ledande befattningar på internationell nivå inom Lindab, Fläkt Woods och ABB. Han ingår i styrelserna för Oras Ltd, Finland och WinGroup AG, Schweiz.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde att styrelsearvodet per ledamot samt för ordföranden skall vara oförändrat. 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Sammantaget utgår arvode med 1 200 000 kronor. Ersättningen till revisionsutskottet fastställdes att vara oförändrat och utgå med sammanlagt 100 000 kronor, varav 50 0000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Fullmakt årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Systemair höll sin årsstämma den 26 augusti 2010 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,25 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 31 augusti. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 3 september 2010 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Lars Hansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt Gerald Engström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Nivåerna för styrelsearvode höjs så att styrelsearvodet sammanlagt ska utgå med 1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2010/11

Minutes of the Annual General Meeting of Systemair AB, 26 August 2010

Convening notice 2010

Årsstämma 2009

Systemair höll sin årsstämma den 3 september 2009 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning

Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 0,75 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag för rätt att få utdelning bestämdes tisdagen den 8 sept. Utdelningen skall betalas ut den 11 september 2009 genom Euroclear.

Val av Styrelse

Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Lars Hansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt Gerald Engström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

Protokoll årsstämma 3 september, 2009

Presentation årsstämma 2009

Fullmakt årsstämma 2009

Kallelse årsstämma 2009