Årsstämma 2023

Systemairs årsstämma hålls varje år i Skinnskatteberg, Sverige. 

Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, deltog i årsstämman torsdagen den 31 augusti 2023 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Årsstämmor, dokumentation

Årsstämma 2012

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 29 augusti 2012 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,25 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 3 september. Utdelningen skall betalas ut den torsdagen den 6 september 2012 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Elisabeth Westberg, Lars Hansson, Göran Robertsson, Jürgen Zilling, Hannu Paitula och Gerald Engström.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde att styrelsearvodet per ledamot samt för ordföranden skall vara oförändrat. 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Sammantaget utgår arvode med 1 200 000 kronor. Ersättningen till revisionsutskottet fastställdes att vara oförändrat och utgå med sammanlagt 100 000 kronor, varav 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämma 2011

Systemair höll sin årsstämma den 25 augusti 2011 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,75 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 30 augusti. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 2 september 2011 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Lars Hansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt Gerald Engström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

Som ny styrelseledamot valdes Hannu Paitula. Hannu Paitula ,född 1948, är sedan 2009 industriell rådgivare. Tidigare har Hannu Paitula under lång tid haft ledande befattningar på internationell nivå inom Lindab, Fläkt Woods och ABB. Han ingår i styrelserna för Oras Ltd, Finland och WinGroup AG, Schweiz.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde att styrelsearvodet per ledamot samt för ordföranden skall vara oförändrat. 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Sammantaget utgår arvode med 1 200 000 kronor. Ersättningen till revisionsutskottet fastställdes att vara oförändrat och utgå med sammanlagt 100 000 kronor, varav 50 0000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Fullmakt årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Systemair höll sin årsstämma den 26 augusti 2010 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,25 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 31 augusti. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 3 september 2010 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Lars Hansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt Gerald Engström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Nivåerna för styrelsearvode höjs så att styrelsearvodet sammanlagt ska utgå med 1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2010/11

Minutes of the Annual General Meeting of Systemair AB, 26 August 2010

Convening notice 2010

Årsstämma 2009

Systemair höll sin årsstämma den 3 september 2009 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning

Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 0,75 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag för rätt att få utdelning bestämdes tisdagen den 8 sept. Utdelningen skall betalas ut den 11 september 2009 genom Euroclear.

Val av Styrelse

Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Lars Hansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt Gerald Engström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

Protokoll årsstämma 3 september, 2009

Presentation årsstämma 2009

Fullmakt årsstämma 2009

Kallelse årsstämma 2009