Riskhantering

Systemairs verksamhet medför risker som i varierande omfattning kan påverka koncernen negativt. Dessa risker kan på kort och lång sikt påverka möjligheterna att uppnå fastställda mål enligt bolgets affärsplan.

Systemair arbetar med en process för riskhantering där företagsledningen och nyckelfunktioner är involverade för att säkerställa att risker hanteras på rätt sätt. Processen följer ett vedertaget arbetssätt där risker först identifieras och sen utvärderas. Utvärderingen baseras på sannolikhet och potentiell påverkan för att bedöma risknivån för koncernen. Beroende på risknivå genomförs riskhanteringsarbetet för att minimera och följa upp risken. Riskerna nedan är utvalda baserat på framförallt bedömningar som resulterat i risker på medel och hög nivå, de återger inte Systemairs totala riskbild. Risknivån är bedömd med en 12 månaders horisont. Systemair förbereder för att i framtiden kunna redovisa klimatrelaterade risker och möjligheter enligt TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosure).

Strategiska risker och marknadsrisker

   

Marknad och makroekonomisk utveckling

Risken för minskad kundefterfrågan och negativ makroekonomisk utveckling och försämrat konjunkturläge. T.ex. minskad nybyggnation till följd av höjd räntenivå, aktiemarknadens utveckling, politiska beslut och liknande. Systemair har en global positionering som ger en bred riskspridning som minimerar påverkan av enskilda händelser. Givet det makroekonomiska läget har risken bedömts öka under senaste och kommande år. Traditionellt har renoveringsmarknaden ökat vid
ett försämrat konjunkturläge. Dessutom finns det stora satsningar för att energieffektivisera byggnader i flera delar av världen, vilket minskar risken för en stor påverkan av ett ytterligare försämrat makroekonomiskt läge. Processer finns på plats för att minimera risken till följd av förändringar i försörjningskedjan såsom prisjusteringar på grund av ökande inköps- och tillverkningskostnader.
 Handels- och geopolitik

Risken för negativa handelspolitiska beslut, tullar eller sanktioner. Systemair verkar på en global marknad där det finns geopolitiska risker som kan påverka verksamheten negativt.

 Befintliga sanktioner, tullar och liknande är under kontinuerlig bevakning för att de ska hanteras på rätt sätt. Specifikt för sanktioner finns en policy för att säkerställa att Systemair agerar ansvarsfullt. Eventuell påverkan från ytterligare handelsrestriktioner på grund av geopolitisk utveckling bedöms som låg. Mer långsiktigt är Systemair aktiv inom de flesta branschorganisationer där man är etablerad för att få tidig information och påverka framtida beslut.
 KonkurrensRisken för minskad försäljning och marginal på grund av till exempel ökad priskonkurrens. Systemair har en försäljnings- och produktstrategi som bygger på en marknadsposition i det övre mellansegmentet, där både produkter, lösningar och lokal marknadssupport tillförmervärde i den totala kundprocessen. Produkter och lösningar utvecklas ständigt för att skapa värde där de gör skillnad. Som en del av att utveckla våra säljorganisationer
implementeras även en värdebaserad försäljningsstrategi.
Hållbarhet

Risken att Systemairs hållbarhetsarbete inte lever upp till externa förväntningar för satta mål samt nuvarande och framtida förväntningar och lagkrav.

 Systemairs hållbarhetsstrategi och prioriteringar har tagits fram utifrån intressenternas högst rangordnade hållbarhetsfrågor och framtida förväntningar. En kontinuerlig dialog tillsammans med omvärldsbevakning håller även prioriteringar uppdaterade. Varje kärnfråga inom hållbarhetsarbetet är förankrad i ledningsgruppen för att minska risken av att inte nå önskad framdrift.
Produktansvar

Risken för att befintliga och nyutvecklade produkter inte lever upp till krav och specificerad kvalitet, prestanda och säkerhetsnivå.

Systemair testar och kvalitetssäkrar samtliga produkter. Bolaget har en global produktansvarsförsäkring om 200 Mkr. För inköpt material görs kontinuerligt kvalitetskontroller för att säkra att vi har rätt ingående material. Med gemensamma informationssystem underlättas informationsdelningen mellan bolag och funktioner inom koncernen för senaste information ska finnas tillgänglig där den behövs.
Kommunikation och varumärke

Risken för varumärkesskada orsakad av att produkter inte lever upp till varumärkeslöftet eller annan kommunikation som kan skada Systemairs varumärken.

Majoriteten av Systemairs produkter bygger på välbeprövad teknik som kontinuerligt förfinas
vilket minskar risken att produkter inte lever upp till varumärkeslöftet. Under året har riktlinjer för kommunikation uppdaterats för att minska risken av att kommunicera budskap som inte är i linje med företaget och varumärken. Medarbetare utbildas kontinuerligt om produkter och kommunikation av dem, samt att nya medarbetare får utbildning kring Systemair som bolag och våra värderingar. I övrigt arbetar Systemair ständigt med att upprätthålla en ansvarsfull verksamhet både internt gentemot medarbetare och externt ut mot kunder och andra nyckelintressenter såsom samhället i stort.

Operationella risker

   
 Produkttillgänglighet

Risken för material- och komponentbrist med minskad produkttillgänglighet som följd. 

 Överlag minskar risken då både effekter från pandemin och utmaningar i försörjningskedjan minskat betydligt. Systemair har visat sig ha en robust struktur för att hantera risken och den har förstärkts under senaste år genom att se över kritiska material, komponenter och produkter för att säkra upp tillgänglighet av dem, till exempel med att ha avtal med två
leverantörer på samma kritiska vara. Från ett försäljningsperspektiv arbetar Systemair aktivt med att sprida information om produkttillgänglighet och eventuella leveransproblem till våra säljorganisationer för att proaktivt kunna erbjuda de produkter som finns tillgängliga i tid och
samtidigt uppfyller kundernas behov.
 Produktionsanläggningar

Risken för allvarlig produktionsstörning på Systemairs produktionsanläggningar.

 

Det finns flera aspekter som kan påverka produktionen såsom IT-system, medarbetarrelaterade eller sådant som är utanför vår kontroll som naturkatastrofer. För att minska risken för produktionsstörning arbetas det aktivt med alla tre aspekter. Utöver det har Systemair ett försäkringsskydd och katastrofplaner såsom krisplan, övningar och kommunikationsplaner som uppdateras årligen.
Brandskyddet utvärderas och uppgraderas löpande.

 IT-Infrastruktur

Risken för allvarliga störningar i koncernens IT-system. Störningar i viktiga system kan ha stor inverkan på den dagliga verksamheten.

 Kontinuerlig förbättring av processer och system för ökad driftsäkerhet. Systemair ser till att göra nödvändiga investeringar i uppgradering av IT-system för att det ska vara säkert. Regelbundna revisioner av IT-system genomförs av egen personal samt av externa revisorer och konsulter. Under året har även flertalet e-learning utbildningar genomförts inom flertalet områden för minska risken av att medarbetare blir offer för externa IT-attacker som nätfiske (phishing).
 Kompetensförsörjning

Risken för att inte ha tillgång till rätt kompetens på plats och den effekt som det har på hela verksamheten.

 Flertalet tillverkningsanläggningar inom Systemair ligger en bit utanför de större städerna där den största delen av arbetskraften finns. Systemair har under senaste året och kommer framöver att investera än mer i HR-relaterade aktiviteter för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare såväl som att genomföra utbildning och träning inom ledarskap som en del av att även i framtiden kunna tillhandahålla en
arbetsplats där medarbetare trivs, kan utvecklas och vill stanna kvar.
 Arbetsmiljö

Risken för allvarlig arbetsrelaterad skada i Systemairs verksamhet.

 I Systemairs tillverkningsanläggningar och lager inträffar olyckor som leder till skador, där vi självklart verkar för en noll-vision. I den dagliga verksamheten arbetar vi systematiskt med säkerhet och hälsa för att proaktivt kunna undvika att en skada sker.

Finansiella risker

   
Valutarisk - transaktionsexponeringBetydande handel finns i valutor som bl a EUR vilket innebär en valutaexponering. Valutasäkring sker periodvis av cirka 50 procent av EUR/SEK-exponeringen. En intern kvartalsvis process finns etablerad för att analysera behovet av prisförändringar mot kunder baserat på förändrade komponentpriser och valuta. I samband med de senaste årens leveransstörningar på komponenter samt inflationsutveckling har löptiderna för lämnade offerter samt prisjusteringsmöjligheter i ingångna avtal setts över och kortats ned. 
Valutarisk - omräkningsexponeringUtländska tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor vid konsolidering. 

Finansering av större investeringar görs ofta genom upplåning i samma valuta.

Belånings- och ränterisk

Risken att kraftigt förändrade omständigheter på bolagets marknader leder till problem att teckna nya lån. Kraftigt försämrat ränteläge kan leda till försämrat resultat för koncernen.

 

Finansiell riskhantering diskuteras löpande inom revisionsutskottet och styrelsen. Koncernens finansiering har till största delen centraliserats till moderbolaget. Skuldsättningsgraden har reducerats till följd av förbättrat kassaflöde samt avyttring av A/C-verksamheten vilket lett till att flera utestående lån amorterats ned.

 Kredit- och likviditetsriskRisken att en kund inte kan fullfölja sitt betalningsåtagande.  

Strikta kreditpolicyer tillämpas och det förekommer ingen större koncentration av kreditrisk. 
Systemair arbetar aktivt med att förbättra rutiner och processer för kreditprövning och betalning. Försäljningen av Systemairs A/C division har minskat risken då verksamheten var koncentrerad till större projekt i södra Europa med längre kredittider.

Regulatoriska och affärsetiska risker

   
 KorruptionRisken för korruption eller mutor. Systemair verkar i byggnadsbranschen i en global kontext
där risken för korruption är bedömd som hög i vissa länder.
 

Systemair arbetar aktivt med sitt etiska affärsansvar genom att bland annat utbilda och kommunicera uppförandekoden. Det finns även en specifik policy för antikorruption och en specifik e-learning på antikorruption som är obligatorisk för alla tjänstemän. 

 
Arbetarrättigheter och mänskliga rättigheterRisken för kränkning av arbetarrättigheter eller mänskliga rättigheter. I vissa länder där Systemair har verksamhet finns det en generellt högre risk för kränkning av dessa rättigheter. 

Systemair arbetar aktivt med sitt etiska affärsansvar genom att bland annat utbilda och kommunicera uppförandekoden. I de länder där det finns en generellt högre risk för kränkning av rättigheterna har Systemair utvecklat en process för att djupare genomlysa förhållanden för att minska risken att bryta mot rättigheterna.

 Efterlevnad av produktkravRisken för att Systemair tappar viktiga certifieringar eller avsaknaden av korrekt dokumentation som leder till minskad försäljning. Systemair har sedan flera år tillbaka en funktion för offentliga angelägenheter som arbetar med att informera organisationen i tid för kommande lagar och regler som påverkar våra produkter. Funktionen arbetar även aktivt med att påverka kommande lagar och regler för att gynna hela branschen och aktörerna i värdekedjan, som baseras på vår långa erfarenhet och expertis. Nya processer och verktyg implementerats för att hantera krav på dokumentation på produkter och den information som behövs för det.