Hållbara utvecklingsmål

FN:s Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling (SDGer) är en plan för fred och välstånd för människor och planeten, nu och i framtiden. På Systemair är hållbar utveckling centralt och vi bidrar till det genom att fokusera på vår kärnverksamhet och genom att engagera oss i initiativ som ger en mer hållbar framtid.

Som en central del av vår strategi är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet, vilket möjliggör ett helhetsgrepp som skapar värde för alla våra intressenter. Vår hållbarhetsstrategi fokuserar på fyra områden som bidrar till tio av hållbarhetsmålen.

Delmål som Systemair bidrar till

Delmål 3.9: Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

Varför vi bidrar

Systemair bidrar genom att leverera energieffektiva ventilationssystem som ger ren, hälsosam och säker inomhusluft. Med moderna tekniska lösningar och högkvalitativa filter minskar Systemairs produkter avsevärt luftens eventuella föroreningar.

Dålig luftkvalitet är en betydande orsak till förtida dödsfall. Systemair är stolta över att bidra till bättre hälsa och bättre livskvalitet.

Hållbara produkter

Delmål 5.1: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

Delmål 5.5: Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Systemair bidrar genom att sätta interna riktlinjer och arbetar aktivt för att främja jämställdhet. Vi tror att jämställdhet är en nyckelfaktor för oss att framgångsrikt fortsätta växa och blomstra. Ett av Systemairs mål för 2025 är att uppnå minst 25 % kvinnliga chefer.

Hållbar arbetsplats

Delmål 8.5: Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Delmål 8.7: Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

Delmål 8.8: Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Systemair bidrar genom att säkerställa mänskliga och arbetstagares rättigheter med fastställda rutiner och krav på såväl vår egen verksamhet som våra leverantörer och partners.

Hälsa och säkerhet har högsta prioritet för Systemair och vi upprätthåller och förbättrar kontinuerligt vårt systematiska arbete för att minska olyckor och skador i vår verksamhet.

Ansvarsfullt företagande &
Hållbar arbetsplats

Delmål 7.3: Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Delmål 9.4: Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Delmål 11.6: Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

Systemair bidrar genom att tillhandahålla energieffektiva ventilationssystem som använder hållbara material med ett livscykelperspektiv för att öka resurseffektiviteten. En betydande del av dagens koldioxidutsläpp är kopplade till det befintliga byggnadsbeståndet, varav det i många fall finns ineffektiv ventilation.

Att öka vår egen energieffektivitet inom drift och logistik är en del av våra prioriterade fokusområden och bidrar till en minskad koldioxidpåverkan

Hållbara produkter &
Hållbar verksamhet

Delmål 12.3: Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Delmål 12.4: Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Delmål 12.5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Systemair bidrar genom att tillhandahålla lösningar som skyddar kylkedjan och minskar matsvinnet.

Systematiskt arbete med att minska vårt spill och avfall ökar vår materialeffektivitet. Vårt mål är att återvinna så mycket som möjligt av vårt spill.

Farligt material samt eventuella luft-, mark- och vattenföroreningar hanteras på ett ansvarsfullt sätt för att minimera påverkan och minska riskerna för att skada människors hälsa och miljön.

Våra produkter är designade med ett livscykelperspektiv och cirkuläritet i åtanke. De är designade för att vara hållbara och lätta att underhålla för att ge en lång livslängd. Vi strävar efter att använda hållbara material som är möjliga att återvinna eller återanvända.

Hållbar verksamhet &
Hållbara produkter

Delmål 13.1: Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Delmål 13.2: Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Systemair bidrar genom att arbeta systematiskt med att identifiera våra direkta och indirekta koldioxidutsläpp och strävar efter att öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet och våra produkter.

Vi stärker vårt arbete för att identifiera klimatrisker som kan påverka vår verksamhet och hantera dessa genom att öka vår motståndskraft i värdekedjan.

Hållbar verksamhet &
Hållbara produkter

Delmål 16.5: Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

Systemair bidrar genom att ha nolltolerans mot mutor och korruption. Ett av Systemairs mål för 2025 är att ha noll incidenter av mutor och korruption.

Systemair arbetar proaktivt för att hantera korruptionsrisker genom en tydlig policy och utbildning i ämnet.

Ansvarsfullt företagande

Delmål 17.16: Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Systemair bidrar genom att engagera sig i globala partnerskap som UN Global Compact och branschorganisationer för att dela kunskap och främja hållbar praxis.

Ansvarsfullt företagande