Strategi

Vi gör luften bättre. Varje dag.
Världen över.

Genom att leverera energieffektiva och hållbara produkter och genom att vara din mest effektiva och hjälpsamma partner för att bemästra dina utmaningar för inomhuskvalitet uppfyller vi vår mission.

En hållbar strategi och vårt strategiska fokus skapar utrymme för fortsatt tillväxt och för att nå de finansiella målen. Våra kärnvärden är avgörande för framsteg.

Strategiska områden:

Utveckla medarbetare och starka relationer

Vi ska tillhandahålla en attraktiv arbetsplats med en inkluderande kultur där medarbetarutveckling och entreprenörsanda främjas. Den här interna styrkan ger oss förutsättning till att bygga starka relationer med expertis och tillit som grund.

Attraktivt erbjudande som bygger på standardiserade plattformar

Vi tillhandahåller ett brett utbud av kvalitetsprodukter, baserade på standardiserade plattformar med energieffektivitet och inomhusluftkvalitet som ledstjärna. Våra produkter ska möjliggöra uppkopplade och smarta lösningar.

Effektivt verksamhetsupplägg med ständiga förbättringar

Vi ska förbättra vår lönsamhet genom att dra nytta av stordriftsfördelar samt en effektiv produktutveckling som har standardisering som ledstjärna. Stark lokal närvaro där beslutsfattandet är decentraliserat för agilitet stärkt av gemensamma processer.

Hållbar och framtidssäker verksamhet

Vi är framåtblickande för att kunna möta morgondagens krav. Hållbara produkter är en del av det, där vi tittar på produktens hela livscykel för att förbättra resurseffektivitet och klimatavtrycket. Vår serviceverksamhet ska förstärkas då den spelar en viktig roll i att optimera produkten i drift, Överlag står Systemair för långsiktighet och ska verka för det genom hållbara och ansvarsfulla beslut.

Stark position som drar nytta av strukturell tillväxt

Vi ska fortsatt upprätthålla en global och diversifierad kundbas. Det ger oss en stabil grund för lönsam tillväxt genom organiska investeringar och en aktiv förvärvsagenda. Systemair är vårt huvudvarumärke och andra varumärken används endast när det finns en tydlig affärsfördel.

Finansiella mål:

>10%

Tillväxt

Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt över en konjunkturcykel.

>10%

Lönsamhet

Genomsnittlig rörelsevinstmarginal över en konjunkturcykel

>30%

Finansiell styrka

Soliditet

~40%

Aktieutdelning

Utdelning i förhållande till resultat efter skatt

Värderingar:

Prioritise

Take initiative

Take decisions

Follow the strategy

Simplify

Straight way forward

Organisation and structure

Standardised products

Trust

Straight forward and Clear communication

We are a safe choice

Collective Responsibility