Insiderhandel

Förvärv eller avyttring av finansiella instrument utgivna av (eller relaterade till aktier i) Systemair får inte äga rum utan att klartecken först har inhämtats från Systemairs Compliance Officer. Klartecken är giltigt endast den dag då det har lämnats samt närmast påföljande arbetsdag. Systemair Compliance Officer kan i enskilda fall besluta om kortare eller längre giltighetstid.

Ytterligare information på Finansinspektionens hemsida.

Sök Insynshandel (FI)