Finansiella mål

Mål

Tillväxt, 10%

Den genomsnittliga årliga omsättningstilväxten över en konjunkturcykel ska uppgå till minst 10 procent.

Beskrivning

Målet inkluderar både organisk tillväxt och förvärv. Den genomsnittliga omsättningstillväxten de senaste tio åren har varit 9,4 procent per år. Tillväxten ska uppnås genom ökade marknadsandelar inom prioriterade områden samt fortsatt produktutveckling och förvärv eller nystartade bolag.

Utfall

Omsättningen för det finansiella året 2022/2023 ökade med 25.1 %

Lönsamhet

Mål 10%

Den genomsnittliga rörelsemarginalen över en konjunkturcykel ska uppgå till minst 10 procent.

Beskrivning

De senaste fem åren har rörelsemarginalen (EBIT) uppgått till 6,8 procent med en kontinuerligt ökande trend till följd genomförda resultatförbättringsåtgärder. Bolagets bedömning är att det finns goda förutsättningar att uppnå målet genom tydliga fortsatta strategiska prioriteringar.  

Utfall

Rörelsemarginalen för det finansiella året 2022/2023 var 11.0%

Finansiell ställning

Mål, 30%

Koncernens soliditet ska inte understiga 30 procent.

Beskrivning

Den finansiella ställningen är god och soliditeten uppgick till 45,5 procent per den 30 april 2022. Bolaget utvärderar kontinuerligt möjligheter till strategiska förvärv och vår finansiella ställning ger utrymme till fortsatta förvärv och investeringar i fortsatt tillväxt.

Utfall

Soliditeten för det finansiella året 2022/2023 uppgick till 54.5%

Aktieutdelning

Mål, 40%

Med hänsyn till Systemairs tillväxtambitioner är målet för utdelningen ca 40 procent av resultatet efter skatt.

Beskrivning

Årsstämman fattar beslut om utdelning efter att ha tagit del av styrelsens förslag. Strävan är att säkerställa en stabil finansiell ställning för fortsatta förvärv och successivt ökad produktionskapacitet. Samtidigt ska aktieägarna få en rimlig andel av årets resultat.

Utfall

38%. Årsstämman som hölls den 31 augusti 2023 tog beslut om en utdelning på 1.10 SEK (0.90) per aktie. Det motsvarar 38 (34) procent av resultatet efter skatt.