Vår hållbarhetsstrategi

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Systemair AB (publ) sker via årsstämman, bolagsordningen, styrelsen
och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen,
NASDAQ OMX Stockholm regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrningsstruktur

Systemair AB är ett svenskt publikt aktiebolag och bolagsstyrningen grundas därför på svenska regler och svensk lagstiftning.

Styrningsstruktur

Granskning

Årsstämman 2022 beslutade utse EY med auktoriserade revisorn Johan Holmberg som huvudansvarig till och med nästa årsstämma.

Granskning

Du kanske också är intresserad av...

Riskhantering

Systemairs verksamhet medför risker som i varierande omfattning kan påverka koncernen negativt. Dessa risker kan på kort och lång sikt påverka möjligheterna att uppnå fastställda mål enligt bolgets affärsplan.

Bolagsordning

I bolagsordningen kan du läsa vad som ska behandlas på bolagsstämman och att bolagets räkenskapsår är 1 maj - 30 april.

Styrning i dotterbolag

Den operativa verksamheten i dotterbolagen styrs på övergripande nivå av så kallade business boards, som bäst kan beskrivas som verkställande styrkommittéer för dotterbolagen.