Systemairs bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Systemair AB. Bolaget ska vara publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen för Systemair AB ska ha sitt säte i Skinnskattebergs kommun i Västmanland.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska tillverka och försälja ventilations- och värmeprodukter, äga och hyra ut maskiner och utrustning för verkstads-, process- och mekanisk tillverknings¬industri, ävensom transport- och byggmaterialindustri samt fordon, kontorsutrustning och datautrustning, äga och förvalta fast egendom, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen ska, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på bolagsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall ett registrerat revisionsbolag, eller en revisor, med eller utan revisorssuppleant, utses på årsstämma.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Bolagsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Fastställande av dagordning för bolagsstämman.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Beslut om:

  • 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  • 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  • 3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD

7. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
8. Val av styrelse och styrelseordf och i förekommande fall revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter.
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7kpa. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:661).

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 maj – 30 april.

§ 12 Bolagets aktier
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning antogs på årsstämman den 26 augusti 2021