Business boards och dotterbolagens styrning

Systemairkoncernen omfattar totalt 88 rörelsedrivande bolag. Moderbolag är Systemair AB (org.nr. 556160– 4108) som äger flertalet dotterbolag direkt. Samtliga dotterbolag ägs till 100 procent, förutom Divid AB i Jönköping Sverige som ägs till 60 procent, Systemair HSK i Turkiet som ägs till 90 procent, Frico A/S i Danmark som ägs till 60 procent och Well Technology i Estland som ägs till 60 procent.

Verksamheten i dotterbolagen styrs övergripande via så kallade business boards, som närmast kan beskrivas som dotterbolagens operativa styrelse. I denna ingår en till två personer från koncernledningen och/eller annan nyckelperson från moderbolaget samt dotterbolagets verkställande direktör. Varje business board formulerar mål och följer upp ekonomiskt utfall, beslutar i viktigare marknads- och produktfrågor samt är länken mellan moderbolaget och respektive dotterbolag i olika organisatoriska frågor. Business board träffas två till fyra gånger per år. Varje dotterbolag har, om lagen så kräver i respektive land, även en formell styrelse.