Uppförandekod & policys

Systemair tar sitt ansvar

Som en internationell koncern är det viktigt för Systemair att alla förstår och tillämpar samma etiska regler. Systemairs uppförandekod baseras på förtroende, lojalitet, ärlighet, tillit och samarbete. Att ha ett kollektivt tillvägagångssätt och ansvar för att hålla våra löften är av hög prioritet inom Systemair.

Systemair har höga ambitioner om korrekt etiskt och bra affärsbeteende. Uppförandekoden är en väsentlig del av arbetet för att hålla en hög etisk nivå och för att Systemair ska ha ett fortsatt gott rykte bland kunder, leverantörer, anställda, aktieägare, kapitalmarknader, myndigheter och allmänheten.

Uppförandekoden är ett uttryck för Systemairs ställning i frågor som rör socialt ansvar, affärsetik, miljö och hälsa och säkerhet. Uppförandekoden ska fungera som ett hjälpmedel för alla Systemairs anställda i sina dagliga uppgifter.

Alla anställda har ett personligt ansvar att följa koden. Ledningen har extra ansvar för att främja en kultur där koden följs. Alla chefer är skyldiga att informera sin personal om koden. Ledningen har operativt ansvar för dess efterlevnad. HR är ansvarig för utveckla och revidera koden. Avvikelser från koden får endast godkännas av styrelsen i Systemair.

En anställd som är osäker bör ställa sig följande frågor:

 • Är det förenligt med vår kod?
 • Är det etiskt och lagligt?
 • Kommer det att vara bra för mig och Systemair?
 • Skulle jag vilja läsa om det i tidningen?
 • Skulle min familj och vänner acceptera det?

Socialt ansvar

Socialt ansvar har länge varit en del av Systemairs företagskultur. På Systemair är vi medvetna om den roll som bolaget spelar som en aktör i samhället. Oavsett var i världen Systemair verkar är goda relationer avgörande för långsiktig framgång. Vi strävar efter att förstå varje samhälle och kultur där vi lever och arbetar. Vi blir involverade i lokala affärer som främjar utveckling i samhället och gynnar lokala affärer. Vi tänker globalt och agerar lokalt.

Ej förhandlingsbara koder:

 • Följ alltid gällande lagar och bestämmelser i de länder där vi verkar
 • Följ alltid FN: s deklaration om mänskliga rättigheter
 • Vi accepterar inte barnarbete i vår affärsverksamhet, inte heller produkter från leverantörer som direkt eller indirekt utnyttjar barnarbete genom sina underleverantörer
 • Våra leverantörer måste bekräfta att de följer uppförandekoden för Electronic Industry Citizenship Coalitation (EICC). EICC-koden fastställer standarder för att säkerställa att arbetsförhållandena i försörjningskedjan för elektronikindustrin är säkra, att arbetstagarna behandlas med respekt och värdighet och att affärsverksamheten är miljöansvarig och genomförs etiskt
 • Vår inställning ska särskiljas genom öppen och faktisk kommunikation med myndigheter och samhälle

Affärsetik

Systemair följer fullständigt och i god tro varje lands lagstiftning om karteller och konkurrens. Systemairs produkter och tjänster skall marknadsföras och säljas på ett sätt som är motiverat av såväl kommersiella som etiska skäl, det vill säga baserat på faktorer som som kvalitet, pris, leveranssäkerhet och servicekvalitet.

Ej förhandlingsbara koder:

 • Systemairs leverantörer skall utvärderas och väljas utifrån deras förmåga att leverera på goda kommersiella villkor och att leva upp till Systemairs uppförandekod
 • Systemair arbetar aktivt med att säkerställa produktsäkerhet och för att inte orsaka några hälso- och säkerhetsrisker
 • Systemair kommer att upprätthålla korrekta affärsförbindelser som överensstämmer med gällande lagar och regler
 • Systemair tillämpar nolltolerans mot korruption i alla dess former, inklusive mutor, utpressning, bedrägeri och förskingring (Princip 10 i FN:s Global Compact)
 • Systemairs anställda får inte kräva eller acceptera mutor eller andra olagliga förmåner för att behålla en kund eller sluta affärsavtal
 • Systemair ägnar sig inte åt några konkurrensbegränsande metoder
 • Vi konkurrerar rättvist och ärligt

Våra arbetsplatser

Systemairs affärsverksamhet kommer att bidra till utveckling som är hållbar och lönsam på lång sikt genom kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön, den yttre miljön och energinvändningen.

Ny teknik, produktutveckling och nya rön kommer att utvärderas med beaktande av arbetsmiljö, miljöskydd och energioptimering. Systemairs anställda kommer att ha en stimulerande och hälsosam arbetsmiljö för att förebygga olyckor och det motiverar medarbetarna till att arbeta effektivt mot uppsatta mål, ta ansvar för sina uppgifter och utveckla sin kompetens.

Ej förhandlingsbara koder:

 • Ingen anställd får behandlas annorlunda eller får särskild behandling när det gäller anställning eller arbetsuppgifter på grund av ålder, etnicitet, nationalitet, kön, religion, sexuell preferens eller handikapp
 • Alla anställda skall behandlas med respekt och ingen anställd ska utsättas för förnedrande eller förolämpande behandling
 • Våld eller hot om våld på arbetsplatsen, trakasserier, mobbning eller liknande överträdelser på anställda tolereras inte
 • Systemairs anställda får inte distribuera, inneha, använda eller arbeta under påverkan av droger eller alkohol på någon av Systemairs arbetsplatser
 • Alla anställda i Systemair måste själva bestämma huruvida de ska ansluta sig till en fackförening i enlighet med gällande lagstiftning i det land där de arbetar