Uppförandekod & policyer

Systemair tar sitt ansvar

Som en internationell koncern är det viktigt för Systemair att alla förstår och tillämpar samma etiska regler. Systemairs uppförandekod baseras på förtroende, lojalitet, ärlighet, tillit och samarbete. Utöver uppförandekoden finns ämnesspecifika policyer.

Systemair har höga ambitioner om korrekt etiskt och bra affärsbeteende. Uppförandekoden är en väsentlig del av arbetet för att hålla en hög etisk nivå och för att Systemair ska ha ett fortsatt gott rykte bland kunder, leverantörer, anställda, aktieägare, kapitalmarknader, myndigheter och allmänheten.

Uppförandekoden är ett uttryck för Systemairs ställning i frågor som rör socialt ansvar, affärsetik, miljö och hälsa och säkerhet. Uppförandekoden ska fungera som ett hjälpmedel för alla Systemairs anställda i sina dagliga uppgifter.

Den lokala ledningen har det operativa ansvaret för att efterleva koden i sin verksamhet efterlevs. Alla anställda har ett personligt ansvar att följa koden. Lokala ledningen har ett extra ansvar att främja en kultur där koden följs och är skyldiga att informera sin personal om koden.

En anställd som är osäker bör ställa sig följande frågor:

  • Är det förenligt med vår kod?
  • Är det etiskt och lagligt?
  • Kommer det att vara bra för mig och Systemair?
  • Skulle jag vilja läsa om det i tidningen?
  • Skulle min familj och vänner acceptera det?

Socialt ansvar

Socialt ansvar har länge varit en del av Systemairs företagskultur. På Systemair är vi medvetna om den roll som bolaget spelar som en aktör i samhället. Oavsett var i världen Systemair verkar är goda relationer avgörande för långsiktig framgång. Vi strävar efter att förstå varje samhälle och kultur där vi lever och arbetar. Vi blir involverade i lokala affärer som främjar utveckling i samhället och gynnar lokala affärer. Vi tänker globalt och agerar lokalt.

Affärsetik

Systemair följer fullständigt och i god tro varje lands lagstiftning om karteller och konkurrens. Systemairs produkter och tjänster skall marknadsföras och säljas på ett sätt som är motiverat av såväl kommersiella som etiska skäl, det vill säga baserat på faktorer som som kvalitet, pris, leveranssäkerhet och servicekvalitet.

Våra arbetsplatser

Systemairs affärsverksamhet ska bidra till en långsiktigt hållbar och lönsam utveckling genom ständiga förbättringar på våra arbetsplatser. Systemairs medarbetare ska ha en stimulerande och hälsosam arbetsmiljö för att förebygga olyckor och som stimulerar medarbetarna att arbeta effektivt mot mål, ta ansvar för sina uppgifter och utveckla sin kompetens.

För våra egna arbetsplatser genomför vi så kallad due diligence för att upprätthålla en ansvarsfull verskamhet och minska risken att bryta mot internationella mänskliga rättigheter och arbetarrättigheter. Human & labour rights due diligence in Systemair

Miljö och klimat

Systemair strävar efter att minska sin verksamhets miljö- och klimatpåverkan. Ny teknologi, produktutveckling och nya rön utvärderas kontinuerligt för att förbättra både vår verksamhet och våra produkter.

Solcellsanläggning, Bratislava, Systemair Slovakien