Hållbarhetsstrategi

I vår värdekedja lägger vi stor vikt vid att vara ett ansvarsfullt företag. För våra anställda strävar vi efter att erbjuda en hållbar arbetsplats samtidigt som vi arbetar för en mer hållbar verksamhet genom att minska vårt koldioxidavtryck. Vårt åtagande sträcker sig över alla tre hållbarhetsdimensioner: miljö, sociala och bolagsstyrning.

Vårt hållbarhetsramverk

Hållbarhet är en viktig del av vår strategi och integrerad i vår verksamhet, det möjliggör ett helhetsgrepp som skapar värde för alla våra intressenter. Vårt hållbarhetsramverk fokuserar på fyra områden som bidrar till tio av de globala hållbarhetsmålen.

Ansvarsfullt företagande

Målsättning

 • Systemair ser till att affärsbeslut överensstämmer med gällande lagar och alltid tas på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
 • Systemair har nolltolerans mot mutor och korruption.
 • Systemair tillämpar hållbarhetskrav på leverantörer för en ansvarsfull leverantörskedja med låg risk.

Mål

 • Noll incidenter av korruption
 • Alla våra största leverantörer har åtagit sig att följa vår leverantörskod senast år 2025/26

Hållbar arbetsplats

Målsättning

 • Systemair har en vision om noll skador och
  arbetar systematiskt med att minska antalet arbetsrelaterade skador.
 • Systemair erbjuder anställda möjlighet att växa genom kompetensutveckling, kompletterande utbildning och årliga utvecklingssamtal.
 • Systemair arbetar för en arbetsplats som är fri från trakasserier, som har en inkluderande kultur och som aktivt främjar lika möjligheter och mångfald.

Mål

 • Allvarliga skador som leder till sjukfrånvaro ska minska med minst 15 procent per år
 • Personalomsättning i nivå med branschsnitt
 • Minst 25 procent kvinnliga ledare senast år 2025/26

Hållbar verksamhet

Målsättning

 • Systemair strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten samt
  i värdekedjan.
 • Systemair strävar efter att förbättra energieffektiviteten i sina anläggningar och verksamheter.
 • Systemair värnar om miljön och arbetar för att minimera sin påverkan.

Mål

 • Halverad utsläppsintensitet inom scope 1 och 2 år 2030/31, med 2019/20 som basår
 • Alla våra produktionsanläggningar ska vara
  ISO-14001 certifierade senast 2030/31 (Gäller ej förvärv från 2027)

Hållbara produkter

Målsättning

 • Systemair tillhandahåller energieffektiva lösningar som bidrar till lägre energibehov och minskade växthusgasut släpp från fastigheter.
 • Systemair tillhandahåller energieffektiva lösningar som bidrar till lägre energibehov och minskade växthusgasut släpp från fastigheter..
 • Systemair strävar efter att minska produkternas negativa miljöpåverkan genom att använda hållbara material och designa med ett livscykelperspektiv.

Mål

 • 25 TWh minskad energianvändning från
  byggnader 2030/31, ackumulerat under en 10-årsperiod

Globala hållbarhetsmål

Vi bidrar till tio av FNs globala hållbarhetsmål. Läs mer om hur vi bidrar här.

Läs mer om hur vi bidrar här