Granskning

Årsstämman 2023 beslutade utse EY med auktoriserade revisorn Johan Holmberg som huvudansvarig till och med nästa årsstämma. Den externa revisionen är utförd enligt god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingarna för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land.

Arbetet med koncernens revision följer en revisionsplan som är anpassad efter bolagens storlek och utgör riktlinjer för revisorernas arbete i respektive bolag.

Revisionsbolaget har under året haft vissa konsultuppdrag utöver revisionen, vilka främst har avsett rådgivning i skatte- och redovisningsfrågor. Revisorerna har lämnat såväl muntliga som skriftliga rapporter till styrelsen gällande såväl revisionsuppdraget som granskningen av den interna kontrollen.