Fem skäl till att investera i Systemair

Den som väljer att investera i Systemairs aktie investerar i Europas största leverantör av ventilationsprodukter med marknadens mest kompletta produktprogram. Bolaget har en historia av stark tillväxt, och fortsätter att kontinuerligt investera för framtiden. Marknaden drivs av trender som energieffektivisering, hållbarhet, digitalisering och urbanisering. 

Bransch i stark tillväxt

Behovet av bostäder och fastigheter växer globalt och därmed också behovet av god ventilation. Vikten av energieffektivitet och frisk luft blir allt tydligare. I Europa behöver 30 miljoner fastigheter renoveras för att de globala miljömålen ska kunna uppnås till 2030. EU, USA och även Asien lanserar omfattande program för att förbättra ventilations- och uppvärmningseffektiviteten på ett miljöeffektivt sätt (läs nya ventilationsaggregat och värmepumpar) i bostäder och offentliga byggnader.

Stigande omsättning och vinst

Systemair har en väl beprövad affärsidé och affärsmodell vilket visar sig i en stadigt ökande omsättning och vinst. En betydande del av vinsten investeras framåt i produktionsutveckling, hållbarhetsåtgärder och nya förvärv.

Marknadsledande i Europa

Systemair är Europas största leverantör av ventilationsprodukter. Denna position har nåtts både genom organisk tillväxt och en stark produktutveckling, men även genom förvärv. Marknaden konsoliderar sig och Systemair arbetar efter en uttalad investerings- och förvärvsstrategi för fortsatt tillväxt. Nordamerika har en stark utvecklingspotential.

Hållbarhet driver utvecklingen

En god ventilation förbättrar inomhusluften vilket är positivt för hälsa och produktivitet, samtidigt som det är energi- och kostnadseffektivt och minskar utsläppen av koldioxid. Systemair stödjer Agenda 2030 och bidrar aktivt till 10 utav FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. Bolaget har även åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade mål genom Science Based Targets initiative (SBTi) för en extern verifiering av sitt klimatarbete. 

Spridd risk

Systemair är ett globalt företag med egna bolag i 54 länder, 28 produktionsanläggningar och export till fler än 130 länder. Det gör bolaget mindre utsatt för risker som kan uppstå på specifika platser/marknader. Koncernens övergripande styrning och kontroll bidrar till att identifiera och hantera både risker och möjligheter.

Du kanske också är intresserad av...

Historia

Systemair startade sin verksamhet 1974 med en banbrytande produktidé, den runda kanalfläkten, som har förenklat dagens ventilationssystem.

Hållbara utvecklingsmål

I vår värdekedja lägger vi stor vikt vid att vara ett ansvarsfullt företag.

Vår strategi

En hållbar strategi skapar utrymme för fortsatt tillväxt och utgör en förutsättning för att nå de finansiella målen.