Integritetspolicy

Allmän integritetspolicy

Vi, företaget Systemair AB, Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg, informerar dig härmed i enlighet med artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen i detalj om behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsförordningen innebär en plikt att skydda dina personuppgifter då de behandlas.

Nedan informerar vi dig om vilka av dina personuppgifter som samlas in och behandlas och vilka rättigheter du har i samband med detta.

Ändamål med behandlingen:

Vi måste behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga dina beställningar och leverera överenskomna objekt. Vi behandlar dina personuppgifter för nedanstående ändamål.

Enligt artikel 6.1(b) i personuppgiftsförordningen för att:

 • uppfylla avtalsenliga åtaganden
 • verifiera kundens kreditgräns
 • verifiera rimligt belopp för en order
 • hantera betalningar
 • leverera beställda varor och tjänster
 • överföra din adress och dina kontaktuppgifter till leverantörer av logistiktjänster för att verkställa leveransen av dina varor
 • överföra din adress och dina kontaktuppgifter till våra interna och externa servicetekniker så att de kan utföra sitt arbete
 • spara dina uppgifter i Systemair-koncernens CRM-system för att skapa en offert, planera och samordna servicebesök hos dig och försäljning av reservdelar.

Enligt artikel 6.1(f) i personuppgiftsförordningen med det berättigade intresset att vårda vår affärsmässiga relation genom direkt marknadsföring:

 • skickar vi ut intressant information om våra produkter eller kampanjer.

Enligt artikel 6.1(a) i personuppgiftsförordningen kommer vi efter samtycke från dig att:

 • skicka vårt nyhetsbrev till dig.

Behandlingens varaktighet

Vi behandlar bara dina personuppgifter under den tid de behövs för att uppfylla ett avtal och så länge som gällande krav avseende lagring av handels- och skatterelaterad information föreskriver. Detta inkluderar främjandet av vårt ömsesidiga affärsförhållande.

Kommersiella dokument arkiveras i 6 respektive 10 år enligt gällande handelsrätt och skattelagstiftning.

Så länge du inte invänder mot detta kommer vi att använda personuppgifterna för kundservice och för att förstärka vår affärsrelation till dig.

Om du begär att dina personuppgifter raderas kommer vi att göra detta omedelbart förutsatt att gällande handels- och skatterätt så medger.

Dina rättigheter som registrerad:

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt till:

 • information om behandlingen av dina personuppgifter
 • att få dina personuppgifter rättade eller raderade
 • att begära att behandlingen begränsas (så att uppgifterna endast sparas)
 • att invända mot behandlingen
 • Uppgifters portabilitet
 • att när som helst återkalla ditt samtycke, vilket inte påverkar lagligheten i den behandling som skett innan ditt samtycke återkallades
 • att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Vi hoppas att denna information hjälper dig att tillvarata dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

1. En översikt över dataskyddet

Nedan hittar du en förenklad översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera dig. Mer information om dataskydd kan du hitta i vår integritetspolicy nedan.

Insamling av personuppgifter på vår webbplats

Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats?

De personuppgifter som samlas in på denna webbplats behandlas av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifter för denna operatör finns i webbplatsens rättsliga meddelande som måste finnas enligt lag.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vissa uppgifter samlas in när du själv uppger dem. Det kan till exempel handla om personuppgifter som du skriver in i ett kontaktformulär.

Andra personuppgifter samlas automatiskt in av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta handlar framför allt om tekniska data som vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder och när du besökte webbplatsen. Dessa uppgifter samlas in automatiskt så fort du går in på vår webbplats.

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

En del uppgifter samlas in för att se till att webbplatsen fungerar som den ska. Annan information kan användas för att analysera hur besökare använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du i fråga om dina personuppgifter?

Du har alltid rätt att begära att kostnadsfritt få information om dina lagrade personuppgifter, var de kommer från, vilka som tagit del av dem och för vilket ändamål de har samlats in. Du har också rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss via adressen i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om integritet och personuppgiftsskydd. Du kan givetvis också skicka in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet.

Analyser och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan statistisk analys utföras av ditt surfbeteende. Detta sker framför allt med hjälp av cookies och analysverktyg. Analysen av hur du navigerar på nätet sker vanligen anonymt, vilket innebär att vi inte kan identifiera dig med utgångspunkt från denna information. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Mer information finns i vår integritetspolicy nedan.

Du kan invända mot denna analys. Mer information om vilka alternativ som står till buds finns nedan.

2. Allmän och obligatorisk information

Personuppgiftsskydd

Operatörerna bakom denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande dataskyddsförordning och dataskyddslagstiftning samt denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer flera personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera dig. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur det går till, och ändamålet med insamlingen.

Observera att personuppgifter som överförs via internet (t.ex. i e-postmeddelanden) kan utsättas för säkerhetsrisker. Det är omöjligt att erbjuda ett hundraprocentigt skydd för dina personuppgifter mot åtkomst från tredje part.

Information om parten som ansvarar för denna webbplats

Den part som ansvarar för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats är:

Systemair AB
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg
Telefonnr: +46 222 440 00
E-post: mailbox@systemair.se

Ansvarig part är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (namn, e-postadresser m.m.).

Återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter

Många åtgärder för behandling av personuppgifter är endast möjliga efter att du gett ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket då påverkar det som händer därefter. Allt som krävs är ett e-postmeddelande där du uppger att du återkallar ditt samtycke. De personuppgifter som behandlats innan vi fått din begäran kan fortfarande behandlas på ett lagligt sätt.

Rättigheten att skicka in klagomål till en tillsynsmyndighet

Om ett brott mot dataskyddslagstiftningen har inträffat kan berörd person skicka in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att erhålla de personuppgifter som vi behandlar enligt ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal genom en automatisk överföring till dig eller till en tredje part i ett standardiserat maskinläsbart format. Om du vill att personuppgifterna ska överföras direkt till en annan ansvarig part kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

På denna webbplats används SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan se om en anslutning är krypterad genom att titta på adressraden i webbläsaren. Den är krypterad om den första delen i adressen ändras från ”http://” till ”https://” och en hänglåssymbol visas.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan den information du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

I den utsträckning som lagen medger har du när som helst rätt att kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter vi lagrar, var de kommer från, vilka som har åtkomst till dem och för vilka ändamål personuppgifterna har behandlats. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter rättas, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss via adressen i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Förbud mot att skicka e-post för marknadsföringsändamål

Vi förbjuder härmed uttryckligen att de kontaktuppgifter som publicerats som en del av det obligatoriska rättsliga meddelandet på webbplatsen används för att skicka marknadsförings- och informationsmaterial som inte uttryckligen har efterfrågats. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskat marknadsföringsmaterial, till exempel skräppost, inkommer.

3. Insamling av personuppgifter på vår webbplats

Cookies

Cookies används för en del av våra webbsidor. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies bidrar till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som sparas på din dator av webbläsaren.

De flesta cookies som vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies sparas på enhetens minne ända fram tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker webbplatsen nästa gång.

Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om när cookies används. Det gör att du från fall till fall kan avgöra om du vill acceptera eller neka en cookie. Du kan också ställa in webbläsaren för att automatiskt acceptera cookies under vissa förhållanden eller för att alltid neka cookies, eller att cookies automatiskt ska raderas så fort du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan det leda till att webbplatsens funktioner begränsas.

Cookies som är nödvändiga för elektronisk kommunikation eller för att erbjuda vissa funktioner (t.ex. kundvagnen) sparas i enlighet med artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen. Webbplatsen har ett berättigat intresse av att spara cookies för att kunna erbjuda en optimerad tjänst som är fri från tekniska fel. Om andra cookies (t.ex. för att analysera hur du använder webben) också sparas kommer de att beskrivas separat i denna integritetspolicy.

Kontaktformulär

Om du skickar frågor till oss via kontaktformuläret kommer vi att samla in de personuppgifter du anger i formuläret, inklusive kontaktuppgifter, för att kunna besvara din fråga och eventuella uppföljande frågor. Vi delar inte med oss av denna information till annan part utan ditt samtycke.

Vi kommer därför att behandla de personuppgifter du anger i kontaktformuläret efter att du gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1(a) i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt som krävs är ett e-postmeddelande där du uppger att du återkallar ditt samtycke. De personuppgifter som behandlats innan vi fått din begäran kan fortfarande behandlas på ett lagligt sätt.

Vi kommer att lagra de personuppgifter du angett i kontaktformuläret till dess du begär att de ska raderas, återkallar ditt medgivande till att de lagras eller då det inte längre finns något syfte med att spara dem (t.ex. när din begäran har uppfyllts). Eventuella obligatoriska lagstadgade krav, i synnerhet sådana som anger hur länge uppgifterna måste bevaras, berörs inte av denna bestämmelse.

4. Sociala medier

Plugin-program för Facebook (knapparna Gilla och Dela)

På vår webbplats används plugin-program för det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Plugin-programmen för Facebook på vår webbplats symboliseras av Facebook-logotypen och Gilla-knappen. En översikt över plugin-program för Facebook finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker vår webbplats upprättas en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin-programmet. Detta gör att Facebook erhåller information om att du har besökt vår webbplats, vilket framgår av din IP-adress. Om du klickar på Facebooks Gilla-knapp medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehåll på vår webbplats till din Facebook-profil. Detta gör att Facebook kan koppla besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Observera att vi, som operatör av denna webbplats, inte känner till vilka personuppgifter som överförs till Facebook eller hur Facebook använder dessa uppgifter. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy på https://sv-se.facebook.com/policy.php.

Om du inte vill att Facebook ska koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook-konto, logga ut från Facebook.

Plugin-program för Twitter

Funktioner från Twitter-tjänsten har integrerats i vår webbplats och app. Dessa funktioner levereras av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och funktionen Retweet kommer de webbplatser du besöker att kopplas till ditt Twitter-konto och andra användare får därigenom kännedom om detta. Om du gör detta kommer personuppgifter också att överföras till Twitter. Observera att vi som operatör av denna webbplats inte känner till vilka personuppgifter som överförs till Twitter eller hur de kommer att användas. Mer information om Twitters integritetspolicy finns på twitter.com/privacy.

Du kan ändra hanteringen av din integritet hos Twitter i dina kontoinställningar på https://twitter.com/account/settings.

Plugin-program för Instagram

Vår webbplats innehåller funktioner från tjänsten Instagram. Dessa funktioner levereras av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att koppla samman innehållet på våra sidor och din Instagram-profil. Detta gör att Instagram kan koppla besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Observera att vi som operatör av denna webbplats inte känner till vilka personuppgifter som överförs till Instagram eller hur de kommer att användas.

Mer information finns i Instagrams integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin-program för LinkedIn

Vår webbplats använder funktioner från LinkedIn-nätverket. Tjänsten levereras av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Så snart du besöker en sida på vår webbplats som innehåller LinkedIn-funktioner upprättar din webbläsare en direktanslutning till LinkedIn-servrarna. LinkedIn får via din IP-adress information om att du har besökt sidor på vår webbplats. Om du använder LinkedIn-knappen Rekommendera och är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan LinkedIn koppla ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Observera att vi som operatör av denna webbplats inte känner till vilka personuppgifter som överförs till LinkedIn eller hur de kommer att användas.

Mer information finns i LinkedIns sekretesspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Analyser och annonsering

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Den levereras av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade cookies för sin tjänst. Detta är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som cookien tar fram om hur du använder webbplatsen överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies sparas i enlighet med artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att kunna optimera både sin webbplats och sin annonsering.

Anonymisering av IP-nummer

Vi har aktiverat funktionen för IP-anonymisering på denna webbplats. Din IP-adress kommer att avkortas av Google inom EU:s medlemsstater samt övriga EES-länder innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och först därefter avkortas. Google använder denna information på begäran av operatören av denna webbplatsen för att utvärdera hur du använder webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som webbläsaren uppger i samband med Google Analytics kommer inte att slås samman med annan information som Google innehar.

Insamling av demografiska data av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics demografiska funktioner. Detta gör det möjligt att ta fram rapporter om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Denna information kommer från intressebaserad annonsering från Google och tredjeparts besökarinformation. Dessa insamlade uppgifter kan inte kopplas samman med någon specifik individ. Du kan när som helst inaktivera denna funktion genom att ändra inställningarna för annonsering i ditt Google-konto, eller också kan du förbjuda att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att följa instruktionerna i avsnittet ”Förhindra informationsinsamling”.

Plugin-program i webbläsaren

Du kan förhindra att dessa cookies sparas genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats om du gör detta. Du kan också förhindra att de uppgifter som inhämtas via cookies om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till Google, och därmed förhindra att uppgifterna behandlas av Google, genom att hämta och installera det plugin-program för webbläsare som du hittar på: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Förhindra informationsinsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in information om dig genom att klicka på länken nedan. En cookie sparas som förhindrar att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Mer information om hur Google Analytics hanterar personuppgifter finns i Googles integritetspolicy: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Behandling av personuppgifter av tredje part

Vi har ingått avtal med Google avseende deras behandling av våra uppgifter och har till fullo infört regler som uppfyller de strikta kraven om skydd av personuppgifter vid användning av Google Analytics.

6. Nyhetsbrev

Personuppgifter relaterade till nyhetsbrev

Om du vill få vårt nyhetsbrev måste vi få en giltig e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att fastställa att du äger den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få detta nyhetsbrev. Inga ytterligare personuppgifter samlas in, alternativt samlas de in om du frivilligt delar med dig av dem. Vi använder endast dessa personuppgifter för att kunna skicka ut efterfrågad information och överför dem inte till tredje part.

Vi kommer därför att behandla de personuppgifter du anger i kontaktformuläret efter att du gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1(a) i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och din e-postadress samt användningen av dessa för att skicka nyhetsbrevet till dig, bland annat genom att klicka på länken för att avsluta din prenumeration i nyhetsbrevet. De personuppgifter som behandlats innan vi fått din begäran kan fortfarande behandlas på ett lagligt sätt.

De personuppgifter du anger när du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev kommer att användas för att skicka ut nyhetsbrevet fram till dess att du avbryter din prenumeration och kommer sedan att raderas. De personuppgifter vi har lagrat för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för webbplatsens medlemssektion) berörs inte.

7. Plugin-program och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder plugin-program från YouTube som drivs av Google. Operatören är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett plugin-program för YouTube kommer en anslutning till YouTube-servrarna att upprättas. Då kommer YouTube-servern att få veta vilka av våra sidor som du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto har YouTube funktioner som kopplar ditt surfbeteende till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att göra vår webbplats mer tilltalande. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen.

Mer information om hanteringen av användarnas personuppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se.

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps via ett API. Den levereras av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att det ska gå att använda Google Maps måste din IP-adress sparas. Denna information överförs normalt till en Google-server i USA och sparas där. Leverantören av den här webbplatsen kan inte påverka denna informationsöverföring.

Användningen av Google Maps motiveras av vårt intresse av att göra vår webbplats tilltalande och göra det enklare att hitta de adresser vi uppger på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen.

Mer information om hanteringen av användarnas personuppgifter finns i Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se.