Fortsatt tillväxt för Systemair

mars 5, 2009, 08:30
Regulatory information
Fortsatt tillväxt för SystemairVentilationsföretaget Systemair fortsätter att växa även om tillväxttakten hardämpats. Under det tredje kvartalet (nov-jan) för det brutna räkenskapsåret2008/2009, ökade netto-omsättningen med 5 procent till 807 Mkr (769). Resultatetefter skatt minskade med 13 % till 54 Mkr (63).För verksamhetsårets första 9 månader ökade nettoomsättningen med 11% till 2 541Mkr (2 296) och resultatet efter skatt med 13% till 224 Mkr (198).Vårt tredje kvartal innehåller både december och januari, så vi har haft bådekalender och konjunktur emot oss. Mot den bakgrunden är vi nöjda med en tillväxtom 5 % säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair AB. Den globalafinanskrisen har lett till fallande volymer, speciellt i Ryssland och Ukrainasamt i Spanien och Irland. Vi har dock fortsatt god tillväxt i Västeuropa, delarav Östeuropa samt i Asien. Kostnadsanpassningar har vidtagits löpande under heladelårsperioden. Vi är fortsatt försiktigt positiva i vår bedömning avomsättningsutvecklingen. Ambitionen är att fortsätta växa även vid vikandeefterfrågan genom utveckling av nya produkter, konsekvent marknadsföring samtökad geografisk närvaro genom nyetableringar och förvärv.Delårsrapporten i sin helhet finns från och med 5 mars kl 08.30 tillgänglig påwebsidan, www.systemair.com.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien,Afrika, och Australien. Bolaget omsattecirka 3,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 950 anställda.Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen ochsamtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernen omfattar ett50-tal bolag.Systemair har en väletablerad verksamhet på flera tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.

Downloads