Systemair Q1 - Omsättning i nivå med fjolåret

september 3, 2009, 13:00
Regulatory information
Delårsrapport Q1, 1 maj - 31 juli 2009Systemair Q1 - Omsättning i nivå med fjolåretFörsta kvartalet, maj 2009 - juli 2009· Nettoomsättningen ökade marginellt med 0,3 procent till 790 Mkr (787)· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 34 procent till 69 Mkr  (103).Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (13,1)· Resultat efter skatt minskade med 32 procent till 47 Mkr (70)· Resultat per aktie uppgick till 0,90 kr (1,33)· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72 Mkr (73).Viktiga händelser under perioden· Förvärv av ventilationsföretaget Energo Plus i Slovenien i maj.Kommentar av koncernchef Gerald Engström:” Vi är nöjda med att ha uppnått samma omsättning som föregående år, även om viär hjälpta avvalutor och i viss mån förvärv. En rörelsemarginal på 8,7% underlågkonjunkturen, bekräftar attvåra kostnadsanpassningar fungerat.Vi har inte gjort avkall på våra framtidssatsningar: produktutveckling,marknadsbearbetning ocheffektiviseringar pågår oförminskat. Fortsatta investeringar iproduktionsutrustningar och byggnaderhar genomförts. Vi är väl rustade för fortsatt tillväxt när konjunkturen vänderupp igen.”För ytterligare information kontakta: Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02 Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01 Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03 Systemair AB,  739 30 Skinnskatteberg,  Tel 0222-440 00 ,  www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsattedrygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande cirka1960anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 3åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholmpå listan för medelstora bolag.

Downloads