Systemairs omsättning steg 8 procent 2008/2009

juni 4, 2009, 08:30
Regulatory information
Pressrelease 4 juni 2009Systemairs omsättning steg 8 procent 2008/2009Ventilationsföretaget Systemair redovisar en oförändrad omsättning för fjärdekvartalet med 792 Mkr (796) medan rörelseresultatet minskade med 70 procent till25 Mkr (83). För räkenskapsåret 2008/09 (1 maj - 30 april) ökade omsättningenmed 8 procent till 3 333 Mkr (3 092) medan rörelseresultatet (EBIT) minskade med 15 procent till341 Mkr (403). Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 procent (13.0) - Vi hade ett mycket starkt första halvår och sedan ett betydligt svagare andrahalvår. Fjärde kvartalets omsättning blev oförändrad jämfört med samma periodföregående år. Vi har drabbats av en rejäl nedgång i volymerna till bl.a.Ryssland, Ukraina, Baltikum, Spanien och Irland. Glädjeämnen finns också, vi harfortsatt god utveckling i Polen, Portugal, Frankrike, Förenade Arabemiraten ochSydafrika för att ge några exempel, säger Gerald Engström, koncernchef förSystemair. - Under året har vi gjort både offensiva satsningar och kostnadsanpassningar. Vihar också genomfört kapacitetsneddragningar i ett antal av våra tillverkandeenheter i bl.a. Sverige, Danmark, Spanien och Kanada. Vi lämnar ett tufft andrahalvår bakom oss, men känner oss väl rustade för att klara av lågkonjunkturen påett bra sätt. Det är vår ambition att växa även under 2009/2010 genom nyaenergibesparande produkter, ökade marknadsandelar och fortsatta förvärv.Bokslutskommunikén i sin helhet finns från och med 08.30 idag tillgänglig påwebbsidan, www.systemair.com. En presentation med intervju av koncernchef GeraldEngström publiceras samtidigt på webbsidan.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, 070-895 90 02Gerald Engström, CEO,  0222-440 01, 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, 070-654 40 03Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsattecirka 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande cirka1945 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent. Koncernenomfattar ett 50-tal bolag.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.

Downloads