Valberedning inför Systemairs årsstämma 2009

februari 13, 2009, 13:30
Regulatory information
Valberedning inför Systemairs årsstämma 2009Årsstämman den 27 augusti 2008 beslutade om principer för valberedning inför2009 års årsstämma. Beslutet innebär att bolaget ska ha en valberedningbestående av tre ledamöter, styrelseordföranden samt en representant för envarav de två till röstetalet största aktieägarna.Ordföranden ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den person somrepresenterar den till röstetalet största aktieägaren. För det fall enaktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längreskulle tillhöra de två största aktieägarna ,eller för det fall att en ledamotinte längre är anställd av sådan aktieägare, eller av annat skäl lämnarvalberedningen före årsstämman 2009,ska valberedningen ha rätt att utse annanrepresentant för de större aktieägarna.Namnen på ledamöterna samt namnen på de aktieägare de företräder skaoffentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009 och baseras på de kändaröstetalen omedelbart före offentliggörandet. Årsstämman 2009 hålls den 27augusti.Valberedningen inför årsstämman 2009 utgörs därför av:Gerald Engström (ordförande) , Färna Invest AB, Gerhard Sturm, ebmpapst AB samtstyrelsens ordförande Lars Hansson.Information till valberedningen kan lämnas till Gerald Engström ,tel 0222-44000,e-post: geen@systemair.se Valberedningens  förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen tillårsstämman.Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika, och Australien. Bolaget omsatte cirka 3,1 miljarder kronorräkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 960 anställda. Sedan grundandet avSystemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisatpositiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittligatillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernen omfattar ett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på flera tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.

Downloads