Årsstämma i Systemair AB (publ) 2010

augusti 27, 2010, 13:00
Regulatory information

Systemair höll sin årsstämma den 26 augusti 2010 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,25 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 31 augusti. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 3 september 2010 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Lars Hansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt Gerald Engström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Nivåerna för styrelsearvode höjs så att styrelsearvodet sammanlagt ska utgå med 1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Protokollet i dess helhet finns tillgänglig på www.systemair.com


För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44 003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 300 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.