Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2011

augusti 25, 2011, 17:30
Regulatory information
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 25 augusti 2011 iSystemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsensförslag i samtliga föreslagna ärenden.De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:UtdelningStyrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,75 kronor per aktie iordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 30augusti. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 2 september 2011 genomEuroclear Sweden AB's försorg.Val av StyrelseStämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna LarsHansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt GeraldEngström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.Som ny styrelseledamot valdes Hannu Paitula. Hannu Paitula ,född 1948, är sedan2009 industriell rådgivare. Tidigare har Hannu Paitula under lång tid haftledande befattningar på internationell nivå inom Lindab, Fläkt Woods och ABB.Han ingår i styrelserna för Oras Ltd, Finland och WinGroup AG, Schweiz.Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskottStämman fastställde att styrelsearvodet per ledamot samt för ordföranden skallvara oförändrat. 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronortill envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Sammantagetutgår arvode med 1 200 000 kronor. Ersättningen till revisionsutskottetfastställdes att vara oförändrat och utgå med sammanlagt 100 000 kronor, varav50 0000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till envar av övrigaledamöter.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44 003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comNotera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB skaoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handelmed finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelskversion för offentliggörande den 25 augusti 2011 kl 17.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder iEuropa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har förnärvarande cirka 2 780 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1541417]

Downloads