Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2013

augusti 29, 2013, 17:30
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 29 augusti 2013 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 3 september 2013. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 6 september 2013 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Elisabeth Westberg, Lars Hansson, Göran Robertsson, Hannu Paitula och Gerald Engström. Lars Hansson valdes till styrelsens ordförande. Jürgen Zilling hade avböjt omval som styrelseledamot.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde att styrelsearvodet per ledamot samt för ordföranden skall vara enligt följande. 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Sammantaget utgår arvode med 1 250 000 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44 003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 29 augusti 2013 kl 17.30.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 100 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.