Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2014

augusti 28, 2014, 17:30
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 28 augusti 2014 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,50 kr (1,50) per aktie samt en extra utdelning om 1,50 kr, totalt 3,00 kr per aktie i utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 2 september 2014. Utdelningen skall betalas ut den fredagen den 5 september 2014 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Elisabeth Westberg, Lars Hansson, Göran Robertsson, Hannu Paitula och Gerald Engström. Lars Hansson valdes till styrelsens ordförande.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde vara oförändrat och uppgå till 1 250 000 kronor (1 250 000), varav 500 000 kronor ska tillfalla styrelsens ordförande och 250 000 vardera ska tillfalla ordinarie ledamöter. För styrelseledamot som är anställd i bolaget utgår inget arvode.

För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 28 augusti 2014 kl 17.30.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2013/14 och har för närvarande cirka 4 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.