Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2015

augusti 27, 2015, 17:45
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 27 augusti 2015 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2,00 kr (3,00) per aktie i utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 31 augusti 2015. Utdelningen skall betalas ut den torsdagen den 3 september 2015 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Elisabeth Westberg, Hannu Paitula och Gerald Engström samt nyval av Carina Andersson och Per-Erik Sandlund. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde en höjning av styrelsens arvoden med 10 procent vilket innebär att 550 000 kronor (500 000) ska tillfalla styrelsens ordförande och 275 000 kronor (250 000) vardera ska tillfalla stämmovalda ledamöter. För styrelsens ordförande föreslås dessutom ett extra arvode om 600 000 för arbete med bolagets förvärvs- och investerarfrågor. Det sammanlagda arvodet uppgår efter justeringen till 2 250 000 kr jämfört med 1 250 000 kronor året innan. 

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO, +46 222 44013, +46 730 94 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 27 augusti 2015 kl 17.45.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 5,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2014/15 och har för närvarande cirka 4 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.