Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2016

augusti 25, 2016, 17:30
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 25 augusti 2016 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2,00 kr (2,00) per aktie i utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 29 augusti 2016. Utdelningen skall betalas ut den torsdagen den 1 september 2016 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Carina Andersson, Per-Erik Sandlund och Gerald Engström samt nyval av Patrik Nolåker och Svein Nilsen. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde att styrelsens totala arvode ska vara oförändrat och uppgå till 2 250 000 kronor (2 250 000), varav 550 000 kronor (550 000) ska tillfalla styrelsens ordförande och 275 000 kronor (275 000) vardera ska tillfalla stämmovalda ledamöter. För styrelsens ordförande fästställdes dessutom ett extra arvode om 600 000 kronor (600 000) för arbete med bolagets förvärvs- och investerarfrågor.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO, +46 222 44013, +46 730 94 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl 17.30.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 49 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 6,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2015/16 och har för närvarande cirka 4 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 12 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.