Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2017

augusti 24, 2017, 17:00
Regulatory information

Pressmeddelande 24 augusti 2017

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 24 augusti 2017 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2,00 kr (2,00) per aktie i utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 28 augusti 2017. Utdelningen skall betalas ut den torsdagen den 31 augusti 2017 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Val av Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Carina Andersson, Gerald Engström, Svein Nilsen, Patrik Nolåker och nyval av Hans Peter Fuchs.
Hans Peter Fuchs är född 1961 och har en examen i nationalekonomi från Johannes Gutenberg universitetet i Mainz. Hans Peter är sedan 2008 CFO för ebm-papst Group och har tidigare haft ledande befattningar inom bl.a. Atmel, en tillverkare av halvledare. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande.

Förslag till arvode för styrelse och revisionsutskott
Stämman fastställde att styrelsens totala arvode ska vara oförändrat och uppgå till 2 250 000 kronor (2 250 000), varav 550 000 kronor (550 000) ska tillfalla styrelsens ordförande och 275 000 kronor (275 000) vardera ska tillfalla stämmovalda ledamöter. För styrelsens ordförande fastställdes dessutom ett extra arvode om 600 000 kronor (600 000) för arbete med bolagets förvärvs- och investerarfrågor.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO, +46 222 440 13, +46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 17.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2016/17 och har för närvarande cirka 5 200 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.