Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2018

augusti 31, 2018, 16:15
Regulatory information

Pressmeddelande 31 augusti 2018

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 30 augusti 2018 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 83 aktieägare närvarande som representerade 88,4% av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2,00 kr (2,00) per aktie i utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 3 september 2018. Utdelningen skall utbetalas torsdagen den 6 september 2018 genom Euroclear Sweden AB's försorg.

Styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och omvalde samtliga styrelseledamöter, det vill säga Carina Andersson, Gerald Engström, Svein Nilsen, Patrik Nolåker samt Hans Peter Fuchs. Gerald Engström valdes till styrelsens ordförande.

Valberedning
Stämman beslutade att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt aktieboken per den 31 januari 2019, för att vardera utse en representant till valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet får bolaget emittera upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2018. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.
  
För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO, +46 222 440 13, +46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 16.15.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.