Systemair förutser lägre resultat än väntat för fjärde kvartalet 2017/18

maj 30, 2018, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 30 maj 2018 

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) förutser att resultatet för fjärde kvartalet 2017/18 kommer att bli lägre än marknadens förväntningar och bedömer att rörelseresultatet minskar till SEK 5 miljoner (48). Justerat för nedan listade jämförelsestörande poster bedöms rörelseresultatet uppgå till SEK 49 miljoner. Försäljningen bedöms öka med 5,4 procent till SEK 1 827 miljoner (1 733).   

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet har påverkats av flera engångsposter. Systemair har under året arbetat med en större projektleverans där det totala ordervärdet uppgår till EUR 15,3 miljoner. Under räkenskapsåret 2017/18 har EUR 10,8 miljoner intäktsredovisats. I samband med fjärde kvartalet har det framkommit att material- och arbetskostnaderna för att slutföra projektet är större än förväntat. Den bedömda förlusten i projektet uppgår till EUR 1,9 miljoner, motsvarande SEK 20,3 miljoner. Den resterande delen av projektet som kommer att intäktsredovisas under 2018/19 beräknas kunna slutföras utan resultateffekt.

Systemair har i maj 2018 tecknat avtal om försäljning av dotterbolaget Reftec A/S. Bolaget har förvärvats av den nuvarande ledningen. Reftec kommer även fortsättningsvis att vara exklusiv distributör för Systemairs luftkonditioneringsprodukter på den norska marknaden. Reftecs försäljning för 2017/18 uppgick till NOK 28,9 miljoner med en rörelseförlust om NOK 2,0 miljoner. Försäljningen leder till en nedskrivning av goodwill om SEK 11,2 miljoner under fjärde kvartalet 2017/18.

Under fjärde kvartalet har Systemair redovisat en avsättning för förväntade kundförluster om SEK 12,2 miljoner. Avsättningen avser en större kund i Mellanöstern.

Resultatet är preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Systemair publicerar bokslutskommunikén för 2017/18 som planerat den 14 juni 2018.       

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 13:00 (CET) den 30 maj 2018.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.