Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2019

augusti 30, 2019, 16:00
Regulatory information

Pressmeddelande 30 augusti 2019

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 29 augusti 2019 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 91 röstberättigande aktieägare närvarande som representerade 88,39% av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Utdelning
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2,00 kr (2,00) per aktie i utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 2 september 2019. Utdelningen skall utbetalas torsdagen den 5 september 2019 genom Euroclear Sweden AB’s försorg.

Styrelse
Valberedningen föreslår omval av Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik Nolåker och Svein Nilsen samt nyval av Gunilla Spongh.

Gunilla Spongh är född 1966 och är Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Hon har varit CFO för Preem Aktiebolag (publ) samt chef för internationella affärer och CFO för Mekonomen AB (publ). Gunilla är styrelseledamot i Byggmax AB (publ), Pierce Holding AB, Momentum Group AB (publ), AQ Group AB (publ), SSG Partners A/S, Swedish Stirling AB, Lernia AB och Infranord AB. Hon har tidigare varit styrelseledamot i B&B Tools AB (publ).
Hans Peter Fuchs som varit styrelseledamot sedan 2017 har avböjt omval vid årsstämman.
Valberedningen föreslår att Gerald Engström väljs till ordförande i styrelsen.

Valberedning
Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari 2020, och be dem utse en representant vardera till valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet får bolaget emittera upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2019. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Roland Kasper, CEO, +46 222 440 13, +46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 16.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 200 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.