Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2021

augusti 26, 2021, 16:31
Regulatory information

Pressmeddelande 26 augusti 2021

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 26 augusti 2021 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 106 röstberättigande aktieägare representerade vilket motsvarar 87,93% av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncerns resultatrapport och koncerns balansrapport för räkenskapsåret 2020/2021. Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 3,00 kr per aktie i utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 30 augusti 2021. Utdelningen ska utbetalas torsdagen den 2 september 2021 genom Euroclear Sweden ABs försorg.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020/2021.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Carina Andersson, Gerald Engström, Svein Nilsen, Patrik Nolåker och Gunilla Spongh samt nyval av Niklas Engström.

Niklas Engström är född 1978 och är Civilekonom med internationell inriktning från Stockholms universitet. Niklas är idag koncernchef för RVM Systems. Niklas har tidigare arbetat för Systemair som exportsäljare, dotterbolagschef samt Business Development Director. Niklas innehar 1 621 st egna aktier i bolaget.

Till styrelsens ordförande omvaldes Gerald Engström. Till styrelsens vice ordförande, vilket är en ny roll i styrelsen, nyvaldes Patrik Nolåker.

Årsstämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelats i kallelsen till stämman.

Stämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisor. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport och styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari, och be dem utse en representant vardera till valberedningen.

Uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Årsstämman beslutade att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i fyra (4) aktier (aktiesplit 4:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 52 000 000 aktier till 208 000 000 aktier, vilket innebär ett kvotvärde om 0,25 kronor per aktie.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktierna och kommer att återkomma med ytterligare information om uppdelningen (inklusive tidplan).

Inrättande av incitamentsprogram (LTIP 2021)
Årsstämman beslutade om införandet av incitamentsprogram (”LTIP 2021”) genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025 (beräknat efter genomförd aktiesplit) till bolagets helägda dotterbolag Kanalfläkt Industrial Service AB med rätt och skyldighet för dotterbolaget att vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa nyckelpersoner inom koncernen. Teckningsoptionerna kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier under tre olika perioder under 2024 och 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet får bolaget emittera upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen, varigenom bolaget ges möjlighet att genomföra bolagsstämmor genom poströstning och/eller genom att styrelsen samlar in fullmakter. Vidare beslutade stämman om vissa redaktionella ändringar samt ändring av gränserna för antalet aktier för att möjliggöra uppdelningen av aktier.

För ytterligare information kontakta:

Gerald Engström, styrelseordförande + 46 70 519 00 01

Roland Kasper, CEO +46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl.16.30.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.