Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2023

september 1, 2023, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 1 september 2023 

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 31 augusti 2023 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 136 röstberättigande aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarar 86,41 % av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

 

Fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncerns resultatrapport och koncerns balansrapport för räkenskapsåret 2022/2023. Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 1,10 kr per aktie i utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 4 september 2023. Utdelningen ska utbetalas torsdagen den 7 september 2023 genom Euroclear Sweden ABs försorg.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022/2023.

 

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik Nolåker, Gunilla Spongh och Niklas Engström.

Till styrelsens ordförande omvaldes Gerald Engström. Till styrelsens vice ordförande omvaldes Patrik Nolåker.

Årsstämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelats i kallelsen till stämman.

Stämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisor. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport och styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Valberedning

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari, och be dem utse en representant vardera till valberedningen.

 

Inrättande av incitamentsprogram (LTIP 2023)
Årsstämman beslutade om införandet av incitamentsprogram (”LTIP 2023”) genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027 (beräknat efter genomförd aktiesplit) till bolagets helägda dotterbolag Kanalfläkt Industrial Service AB med rätt och skyldighet för dotterbolaget att vidare överlåta teckningsoptionerna till vissa nyckelpersoner inom koncernen. Teckningsoptionerna kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier under tre olika perioder under 2026 och 2027.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet får bolaget emittera upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

 

För ytterligare information kontakta:

Gerald Engström, styrelseordförande + 46 70 519 00 01

Roland Kasper, CEO +46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO + 46 70 577 40 09

 

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 

Notera: Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 1 september 2023 kl.08.00.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2022/23 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 10,5 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.