Systemair AB Bokslutskommuniké 1 maj 2022 - 30 april 2023

juni 8, 2023, 08:00
Regulatory information

 

Fjärde kvartalet Q4, februari – april 2023

       Nettoomsättningen ökade med 17,6 procent till 3 129 Mkr (2 662).

       Den organiska tillväxten uppgick till +13 procent (+16,4).

       Justerat rörelseresultat uppgick till 282 Mkr (230). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 734 Mkr (191) och inkluderar bland annat realisationsvinst från försäljningen av luftkonditioneringsverksamheten om +445 Mkr.

       Justerad rörelsemarginal uppgick till 8,9 procent (8,6) och rörelsemarginalen till 23,5 procent (7,2).

       Resultat efter skatt uppgick till 619 Mkr (139).

       Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,97 kr (0,66).

       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +168 Mkr (-32).

 

Tolv månader, maj 2022 – april 2023

       Nettoomsättningen ökade med 25,2 procent till 12 058 Mkr (9 634).

       Den organiska tillväxten uppgick till +15,9 procent (+12,7).

       Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 110 Mkr (821). Rörelse-resultatet (EBIT) uppgick till 1 401 (770) och inkluderar bl.a. realisationsvinst från försäljningen av luftkonditioneringsverksamheten
om +445 Mkr samt nedskrivningar om -155 Mkr.

       Justerad rörelsemarginal uppgick till 9,2 procent (8,5) och rörelsemarginalen till 11,6 procent (8,0).

       Resultat efter skatt uppgick till 1 045 Mkr (544).

       Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,00 kr (2,61).

       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +588 Mkr (+235).

       Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 kr (0,90) per aktie.

 

 

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

”Systemairs fjärde kvartal uppvisar fortsatt god tillväxt, omsättningen ökade med 17,6 procent, varav 13,0 procent organiskt. Bruttomarginal förbättrades till 34,2 procent (34,1). Under kvartalet slutfördes avyttringen av luftkonditioneringsverksamheten vilket ledde till en realisationsvinst om 445 Mkr. Det justerade rörelseresultatet ökade till 282 Mkr (230).”

 

Presentation

En digital konferens arrangeras kl. 09:00 CET den 8 juni 2023. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO. Besök group.systemair.com för information om hur du deltar i konferensen.

 

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com

 

 

 

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 8 juni 2023.

 

 

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2022/23 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 10,5 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.