Systemair - Delårsrapport Q2 1 maj 2008 - 31 oktober 2008

december 9, 2008, 08:30
Regulatory information
Systemair - Delårsrapport Q2 1 maj 2008 - 31 oktober 2008Andra kvartalet augusti - oktober 2008- Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 947 Mkr (833).- Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 15 procent till 146 Mkr (126).Rörelsemarginalen uppgicktill 15,4 procent (15,1).- Resultat efter skatt ökade med 29 procent till 100 Mkr (78).- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,91 kr (1,47).6 månader maj - oktober 2008- Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 1 734 Mkr (1 527).- Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 16 procent till 249 Mkr (215).Rörelsemarginalen uppgicktill 14,4 procent (14,1).- Resultat efter skatt ökade med 26 procent till 170 Mkr (135).- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,24 kr (2,57).- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 189,2 Mkr (64,2).- Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 27,9 procent (26,0).Viktiga händelser under perioden- Rörelsen i Emerson Ventilation Products i USA förvärvades i maj- Megcool Industries i Malaysia förvärvades imaj- Byggstart av ny produktionsanläggning i LitauenKommentar av koncernchef Gerald Engström:”Andra kvartalet uppvisar fortsatt tillväxt med en förbättrad lönsamhet.Integrationen av den nyförvärvade verksamheten i USA går enligt plan och ger enbas för tillväxt inom sektorn för kommersiella lokaler på den nordamerikanskamarknaden. Denna rapport avges under en period av stor finansiell oro. Vi följerutvecklingen noga och kan notera en avmattning av tillväxten i Östeuropa & OSSsamt i Norden. Successiva kostnadsanpassningar har vidtagits löpande under heladelårsperioden.För perioden uppnådde vi samtliga uppsatta finansiella mål. Systemair haruppvisat försäljningstillväxt samtliga år sedan starten 1974. Ambitionen är attfortsätta växa även vid vikande efterfrågan genom utveckling av nya produkter,konsekvent marknadsföring samt ökad geografisk närvaro genom nyetableringar ochförvärv.”För ytterligare information kontakta: Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02 Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01 Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03 Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika, och Australien. Bolagetomsatte cirka 3,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 960anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernenomfattar ett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på flera tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.

Downloads