Stark resultatökning i fjärde kvartalet för Systemair

juni 3, 2010, 08:30
Regulatory information
Ventilationsföretaget Systemair redovisar en resultatökning (EBIT) för fjärdekvartalet med 169 % till 66 Mkr (25). Omsättningen för kvartalet ökade med 1 %till 801 Mkr (792). För räkenskapsåret 2009/10 (1 maj - 30 april) minskadeomsättningen med 3 % till 3 219 Mkr (3 333) medan rörelseresultatet (EBIT)minskade med 19 % till 275 Mkr (341). Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 %(10,2) för helåret. Kassaflödet från löpande verksamheten har varit starkt ochuppgick för helåret till 357 Mkr (297), en ökning med 20 %.Systemairs VD och koncernchef, Gerald Engström, kommenterar:"Det här är första året som vi inte uppnår omsättningstillväxt, vilket vi gjortalla andra år sedan starten 1974. Trots detta är vi nöjda med både omsättningoch resultat. Att under finanskrisen klara en rörelsemarginal på 8,5 procent ochbibehålla bruttomarginalen är ett styrketecken.Även om omsättningen minskat något har vi tagit marknadsandelar på fleramarknader. Vår offensiva satsning har fortsatt genom företagsförvärv och beslutom utbyggnad av produktionsanläggningen i Litauen. Dessutom har vi förstärktsäljorganisationen på flera marknader.Vi ser med tillförsikt på det kommande året och bedömer att tillväxten kommertillbaka och därmed ytterligare förbättrad lönsamhet."Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig idag fr o m kl 08.30påwww.systemair.com . En presentation med intervju avkoncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen.En telefonkonferens kommer att äga rum idag kl 09.00. För att delta itelefonkonferensen, ring in på +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 866889 någraminuter före start.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, +46 8 731 04 92, +46 70 895 90 02Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 200anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Koncernen omfattar ett 60-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet påtillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkenaSystemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat påOMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag[HUG#1421284]