Systemair AB, Bokslutskommuniké 1 maj 2023 – 30 april 2024

juni 4, 2024, 07:00
Regulatory information

PRESS RELEASE, 4 JUNE 2024

Fjärde kvartalet, februari – april 2024

 • Nettoomsättningen minskade med 1,9 procent till 3 069 Mkr (3 129).
 • Den organiska tillväxten uppgick till +1,0 procent (+13,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 233 Mkr (734) och rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent (23,5).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 209 Mkr (282) och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 6,8 procent (8,9).  Justeringarna avser en kreditförlust på kundfordringar i Norge om totalt -5,4 mkr samt en positiv justering för hyperinflationsberäkning om +29,8 mkr. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 190 Mkr (619).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +191 Mkr (+170).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88 kr (2,96).
   

Tolv månader, maj 2023 – april 2024

 • Nettoomsättningen ökade med 1,6 procent till 12 257 Mkr (12 058).
 • Den organiska tillväxten uppgick till +4,1 procent (+15,9).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 1 085 Mkr (1 110). Rörelseresultatet (EBIT), uppgick till 963 Mkr (1 401) där den största justeringen om 125 Mkr avser omstruktureringskostnader i samband med flytten av Menergas produktion till Slovenien. Föregående år redovisades bland annat realisationsvinsten om 445 Mkr från den avyttrade luftkonditioneringsverksamheten.
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 8,8 procent (9,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 654 Mkr (1 045).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +1 333 Mkr (+588).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,10 kr (5,00).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 kr (1,10) per aktie.

 

Roland Kasper, VD och koncernchef, kommenterar:

Försäljningen för det fjärde kvartalet hamnade i nivå med föregående år. Vi ser det som ett styrketecken beaktat att jämförelsesiffrorna är relativt tuffa och marknaden på kort sikt är osäker. Vi är övertygade om att det finns goda möjligheter till fortsatt organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vi fortsätter att investera långsiktigt för att stärka vår leveranskapacitet och produktutveckling. Engagemanget för en god inomhusmiljö och teknisk innovation är centrala drivkrafter i vår verksamhet stöttat av globala klimatmål och direktiv inom energibesparing.”

 

Press- och analytikermöte arrangeras kl. 09:00 CET den 4 juni 2024.

Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

 

För att delta i webbsändningen:

Om du vill delta i webbsändningen, registrera dig via länken nedan.

Efter registrering kommer du att få en länk för att bekräfta din e-post.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor när som helst under presentationen genom att skicka in en skriftlig fråga via webbsändning.

 

https://www.investis-live.com/systemair/6645c78402115e0d006ffc3d/paerf

  

Om du vill delta via telefon, se detaljer nedan:

Sverige: 08 5051 0031 eller 020 089 0141

Internationellt: +44 (0)207 107 0613

Kod: 43948174
 

Ovan information publiceras på group.systemair.com/sv

Efter mötet kommer presentationen samt en webcast att finnas tillgänglig på https://group.systemair.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

 

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, 073 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 070 577 40 09
 

 

Notera: Denna information är sådan information som Systemair är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00 (CEST) den 4 juni 2024.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2023/24 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 9,0 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs
under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.