Pressrelease - Årsstämma i Systemair AB

augusti 27, 2008, 16:44
Regulatory information
Pressrelease - Årsstämma i Systemair ABSystemair har den 27 augusti 2008 hållit årsstämma i Färna, Skinnskattebergskommun. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet medstyrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för deviktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.UtdelningStämman beslutade att till aktieägarna dela ut 1,50 kr per aktie i ordinarieutdelning. Som avstämningsdag för utdelningen bestämdes måndagen den 1 september2008. Utbetalning beräknas ske genom VPC:s försorg torsdagen den 4 september2008.Val av styrelse och revisorer samt instruktion till valberedningenStämman beslutade omvälja styrelseledamöterna Elisabeth Westberg, Lars Hansson,Göran Robertsson och Gerald Engström samt nyval av Jürgen Zilling. Lars Hanssonomvaldes till ordförande.   Jürgen Zilling är född 1938 och svensk medborgare. Han har teknisk ochekonomisk högskoleutbildning samt lång internationell erfarenhet frånindustriell verksamhet.Bland annat kan nämnas ledande befattningar inom Stahl Hissar och Ziehl-AbeggAG. Senast från ebm-papst GmbH i Tyskland, där Jürgen Zilling var medlem ikoncernledningen och ansvarig för uppbyggnaden av ett stort antal dotterbolagrunt om i världen.   Revisionsbolaget Ernst & Young med auktoriserade revisorn Thomas Forslundsom huvudansvarig revisor valdes för tiden till och med ordinarie årsstämma år2012.   Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter:styrelseordföranden samt en representant för envar av de två till röstetaletstörsta aktieägarna.Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemissionStämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vidett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genomnyemission, varvid högst tio procent av antalet aktier i bolaget kan komma attutges med stöd av bemyndigandet. Kontakter: Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02 Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Sydafrika, och Australien. Bolaget omsatte cirka 3,1 miljarder kronorräkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 900 anställda.Sedan grundandet avSystemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisatpositiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittligatillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernen omfattar ett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet iCentral- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförsunder varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.

Downloads