BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4, 1 maj 2008 - 30 april 2009

juni 4, 2009, 08:30
Regulatory information
SystemairBOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4, 1 maj 2008 - 30 april 2009(Mkr)Fjärde kvartalet, februari 2009 - april 2009•Nettoomsättningen minskade marginellt med 0,5 procent till 792 Mkr(796)•Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 70 procent till 25 Mkr (83  Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 procent (10,4)•Resultat efter skatt minskade med 73 procent till 13 Mkr (50)•Resultat per aktie uppgick till 0,25 kr (0,94)•Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,8 Mkr (74,2)Tolv månader, maj 2008 - april 2009•Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 3 333 Mkr (3 092)•Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 15 procent till 341 Mkr (403)  Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 procent (13,0)•Resultat efter skatt minskade med 4 procent till 238 Mkr (248)•Resultat per aktie uppgick till 4,53 kr (4,69)•Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 297,0 Mkr(218,3)•Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 21,3 procent (25,8)•Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kr (1,50) per aktieViktiga händelser under räkenskapsåret•Avtal om förvärv av Energo Plus i Slovenien.•Megcool Industries i Malaysia förvärvades i maj och har flyttat till  nya större lokaler.•Rörelsen i Emerson Ventilation Products i USA förvärvades i maj.•Invigning av ny monterings- och lageranläggning i Indien.•Order på 328 tunnelfläktar till italiensk motorväg till ett värde av  drygt 30 Mkr.•Genombrottsorder i Indien avseende brandgasfläktar till Delhis nya  internationella flygplats. Ordervärde ca 5 Mkr.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, 070-895 90 02Gerald Engström, CEO,  0222-440 01, 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, 070-654 40 03Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsattecirka 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande cirka1945 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent. Koncernenomfattar ett 50-tal bolag.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.

Downloads