Systemair AB bokslutskommuniké 2017/18 - En svag avslutning

juni 14, 2018, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 14 juni 2018

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) bokslutskommuniké 2017/18 offentliggörs kl. 08:00 CET den 14 juni 2017.

Fjärde kvartalet, februari 2018 - april 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 5,4 procent till 1 827 Mkr (1 733).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 1,8 procent (6,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 Mkr (48). Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 49 Mkr (67).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 procent (2,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 11 Mkr (29).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,22 kr (0,55).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 Mkr (-26).

Helåret, maj 2017 - april 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 6,4 procent till 7 301 Mkr (6 864).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 3,6 procent (7,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 350 Mkr (439).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent (6,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 230 Mkr (294).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,43 kr (5,66).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 225 Mkr (464).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (2,00) kr per aktie.

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
"Under det fjärde kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 1,8 procent. Tillväxten var god i flertalet länder inom Norden, Västeuropa samt Östeuropa men sämre i Mellanöstern, Turkiet och Indien. Resultatet för kvartalet påverkades framförallt av jämförelsestörande poster om totalt 43,7 Mkr kopplade till ett större projekt med negativ marginal, en goodwill-nedskrivning samt en reservation för en större osäker fordran. Det justerade rörelseresultatet uppgår till 49 Mkr jämfört med 67 Mkr samma kvartal föregående år."

En telefonkonferens arrangeras kl. 09:00 CET den 14 juni 2018. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

För att delta i telefonkonferensen:
Ring 08-50336434 alt. internationellt nummer +44 (0) 1452 555566 och uppge kod 9997496 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 44 009
Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18 och har för närvarande cirka 5 500 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.